پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي

پايگاه داده SQL Server فروشگاه مواد غذايي توضیحات:پروژه مقاطع كارداني و کارشناسی كامپيوتر درس پايگاه داده SQL Server با عنوان فروشگاه مواد غذايي. پایگاه داده فروشگاه مواد غذایی شامل :یک دیتابیس10 view5 table2 rule20 query10 procمی باشد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در SQL server