ویدیوی آموزشی ساکت لطفادرس 3 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی “ساکت لطفا”درس 3 کتاب first friends 1 این فیلم آموزشی، شامل تدریس عبارت های مهم درس 3 (صفحه 19) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.+ تدریس گفتگو مربوط به درس 3+ تدریس عبارت های کلیدی زبان انگلیسی، quiet please