جزوه ریاضیات کاربردی

  جزوه ریاضیات کاربردی جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :آناليز برداريبردارهاي دوبعدي و سه بعديبردار يکهضرب داخلي و ضرب خارجيضرب مختلط سه بردارتوابع چند متغيره و رويه هانمودار تابع چند متغيرهمشتقات نسبي (سويي)تعريف گراديانماتريس و دترمينان و حل دستگاه معادلاتاعمال… ادامه خواندن جزوه ریاضیات کاربردی

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ریاضی محض

جزوه ریاضیات 2

  جزوه ریاضیات 2 جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :يادآوري از رياضي 1دستگاه مختصات سه بعديمعادلات تبديل از دستگاه استوانه اي به کروي و برعکسمعادلات تبديل از دستگاه کروي به دکارتيحد توابع برداريتابع چند متغيرهقضيه يکتاييمشتقات جزئيمشتق سويي ( جهت… ادامه خواندن جزوه ریاضیات 2

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ریاضی محض

جزوه ریاضیات 1

  جزوه ریاضیات 1 جزوه فوق توانايي پاسخ به اکثر خواسته هاي درسي شما درامتحانات پايان ترم وکنکور مقاطع بالاتر را خواهد داشت وشامل :اعداد مختلط و مشخصات آنمختصات قطبي و دکارتيدستور دموآرمعادله خط در فرم قطبيحد تابعحد تابع چند ضابطه ايتابع علامتمشتق و فرمولهاي آنترکيب دو تابع ومشتق آنمشتق توابع مثلثاتيپيوستگيقضيه رل و قضيه… ادامه خواندن جزوه ریاضیات 1

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در ریاضی محض