پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان نامه تحلیل و بررسی جرم سقط جنین در حقوق موضوعه ایران و انگلستان

پایان-نامه-تحلیل-و-بررسی-جرم-سقط-جنین-در-حقوق-موضوعه-ایران-و-انگلستاننوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
ساليانه زندگي و
سلامت ميليونها انسان به علت پايان بخشيدن به حاملگي هاي ناخواسته در معرض
خطر جدي قرار مي گيرد. وقوع ميزان چشمگير سق طهاي القايي و غيربهداشتي در
سراسر جهان و به ويژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسياري از اين
سقطها به مرگ و مير مادران در سنين باروري، برجاي گذاردن صدها هزار ناتواني
جسمي و جنسي، گزارش بالاترين آمار و ارقام سقط هاي غيرايمن از جوامع در
حال توسعه ب ه ويژه جوامعي با منع و محدوديت قانوني بيشتر، از مشكلات عمده
سلامت باروري زنان است كه ضرورت بررسي جامع ابعاد مختلف سقط جنين را در
جوامع مختلف و از جمله ايران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشكار مي سازد. هدف
از اين مطالعه آشنائي با معضل سقط جنين در جامعه است كه ممنوعيت هاي موجود
شرعي، قانوني و فرهنگي موجب افزايش ميزان سقط جنين به صورت سقط هاي القايي
و غيربهداشتي گرديده است . بررسي علل اين افزايش و به دنبال آن آگاه سازي
جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط هاي غيربهداشتي از اهداف اين تحقيق
است، تا از يكسو با آشنا سازي صاحبنظران و قانون گذاران با وضعيت موجود
كشور و جهان ، زمينه تغيير نگرش فراهم گردد و از سوي ديگر زمينه رفع معضلات
و جلوگيري از روند افزايش ميزان سق طهاي غيربهداشتي، با بكارگيري آموزش
هاي لازم و قانونمند كردن سقط در موارد ممكن فراهم گردد.حمایت از جنین از
دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری
اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی
دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها
دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین
بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی
در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و
اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته
اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده ديدگاه صاحب
نظران و انديشمندان طرفدار جواز بي قيد و شرط سقط جنين، بسياري از دولتها
را در نيمه دوم قرن بيستم تحت تأثير قرار داد که اين امر، موجب شده است همه
ساله، ميليونها جنين به طور قانوني از بين بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقيق : ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقيق : ۶
۱-۵-فرضيه های تحقیق: ۶
۱-۶-اهداف تحقيق: ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق : ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین: ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین: ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین.. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی: ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی: ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی: ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی.. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف.. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط جنین در ایران. ۱۶
۱-۱۵- نظریه پردازی‌ها درباره سقط جنین.. ۱۷
۱-۱۶-ظریه آزادی مطلق سقط جنین: ۱۷
۱-۱۶-۱-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی: ۱۷
۱-۱۶-۲-جلوگیری از وقوع سقط‌های غیر بهداشتی: ۱۸
۱-۱۶-۳-ترجیح دادن مادر به جنین: ۱۸
۱-۱۶-۴-وجود ضرورت‌هاي اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی: ۱۸
۱-۱۶-۵-الزام ناشی از ناهنجاری‌هاي جنینی: ۱۹
۱-۱۶-۶-الزام ناشی از افزایش جمعیت: ۱۹
۱-۱۶-۷-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین: ۱۹
۱-۱۷-نظریه آزادی نسبی سقط جنین: ۲۰
۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱
۱-۱۸-۱-سقط جنین و دین زرتشت: ۲۱
۱-۱۸-۲-سقط جنین در دین یهود: ۲۱
۱-۱۸-۳-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین: ۲۲
۱-۱۹-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی.. ۲۴
۱-۲۰-سقط جنين از منظر اخلاق‏ 31
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه. ۴۶
۲-۲-تعريف سقط جنين يا سقط حمل. ۴۷
۲-۳-ضابطه قانوني حيات جنيني و حيات قابل زيستن.. ۴۹
۲-۴-اقسام سقط جنين و عناصر آن. ۵۰
۲-۵-عناصر سقط جنين عمدي.. ۵۱
۲-۵-۱-عناصر تشكيل دهنده سقط جنين عمدي عبارتند از : ۵۱
۲-۵-۲-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم. ۵۲
۲-۶-سقط جنين شبه عمد و خطاي محض و غير عمدي.. ۵۳
۲-۷-بررسي احكام فقهي و حقوقي اسقاط جنين.. ۵۶
۲-۸-جنایت.. ۵۶
۲-۹-انواع جنايات.. ۵۷
۲-۹-۱-جنايت بر دو نوع است : ۵۷
۲-۹-۲-جنايت در فقه اماميه. ۵۸
۲-۱۰-احكام تكليفي سقط جنين.. ۵۸
۲-۱۱-فقه اماميه. ۵۹
۲-۱۲-مذهب الاماميه. ۵۹
۲-۱۳-سقط جنين قبل از پيدايش روح. ۶۴
۲-۱۴- سقط جنين بعد از پيدايش روح در صورتي كه مرده ساقط شود. ۶۵
۲-۱۵- حمل در اثر جنايت زنده ساقط شود و سپس بميرد. ۶۵
۲-۱۷-نظريه فقها در ارث ديه. ۷۰
۲-۱۷-۱-نظريه فقها درباره ديون مقتول. ۷۱
۲-۱۸-اقسام فعل. ۷۴
۲-۱۹-نقد و بررسي.. ۷۵
۲-۲۰-نظري فقهاي اماميه. ۸۰
۲-۲۱-نظريه مخالفين.. ۸۰
۲-۲۲-كفاره قتل. ۸۱
۲-۲۳-كلمات فقها ۸۱
۲-۲۴-نقد و بررسي.. ۸۲
۲-۲۵-كفاره قتل عمد. ۸۳
۲-۲۶-كفاره قتل خطايي.. ۸۵
۲-۲۷-نظريه فقها ۸۸
۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن. ۸۹
۲-۲۸-۱-تعریف: ۸۹
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-۱-یك– علل جنینی : ۹۰
۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوين مقررات مربوط به سقط جنين.. ۹۱
۲-۳۱-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام: ۹۲
۲-۳۲-ميزان رضايت مادر در سقط درماني.. ۹۵
۲-۳۳-نتيجه گيري.. ۹۸
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
۳-۱-سقط جنین در حقوق انگلیس : ۱۰۱
۳-۲-مقدمه. ۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی.. ۱۰۴
۳-۴-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law) 104
۳-۵-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act) 107
۳-۶- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷ (The abortion act) 110
۳-۷- اصلاحات سال ۱۹۹۰. ۱۱۶
۳-۸-وضعیت موجود. ۱۱۹
۳-۹-تهدید حیات مادر ۱۲۱
۳-۱۰-جلوگیری از تولد کودکان معلول. ۱۲۲
۳-۱۱-تقلیل جنین.. ۱۲۳
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری.. ۱۲۶
۴-۲-پیشنهادات.. ۱۳۱
منابع. ۱۳۳

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *