پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی آسیب های ماهواره بر خانواده

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-آسیب-های-ماهواره-بر-خانوادهنوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه
امروزه گسترش
وسايل ارتباطي سبب رويارويي انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محيط هاي
مختلف شده است كه نتيجه و پيامد آن تاثيربه روي تمام جوانب ديگر زندگي و از
جمله خانواده ها بوده است.امروزه به وسيله رسانه ها مخصوصاً ماهواره
انتخاب هاي فراواني در برابر افراد خانواده وجود دارد كه سبب ايجاد آسیبهای
گوناگون گرديده است هدف اصلي اين پژوهش بررسی فقهی و حقوقی آسیبهای
ماهواره بر خانواده ها می باشد که قوانین و نظریه های مرتبط در این زمینه
بیان و راهکارها و راه حلهای مناسب بررسی و تحلیل شده است.
همـچنان كـه
ماهــواره مي تواند در هوشيار كردن، اطلاع رساني و در حوزهْ پژوهش، سياست
و… نقش مهمي داشته باشد؛ برنامه هاي تخريبي و نابهنجاري نيز دارد؛ تا جايي
كه برخي از جامعه شناسان و كارشناسان فرهنگي را برآن داشته تا براي مصونيت
جامعه انساني، به ويژه نهاد خانواده چاره انديشي كنند. بدين ترتيب، تأثير
برنامه هاي اين ابزار قدرتمند بر افكار عمومي و عملكرد آن را به ويژه از
نظر تربيتي و جامعه پذيري نبايد از نظر دور داشت. مطمئنا قوانین موجود ما
در این رابطه ضمانت اجرایی ضعیفی دارد و به نظر می رسد نیازمند ضمانت
اجرایی قوی تری برای این قوانین هستیم ضمن اینکه به قوانین بالا دستی هم در
این باره نیاز داریم و همچنین قوانین موجود در این زمینه با توجه به شرایط
جامعه و تکنولوژی های نوین همسو نمی باشد و احتیاج مبرم به قوانینی جدید
شدیدا احساس می شود .البته مبی توان با تقويت فرهنگ خودي و نشان دادن ارزش
هاي بالاي آن به سطوح پايين جامعه، دفاع از ارزش هاي ملي، ارتقاء سطح آگاهي
افراد، ترويج زندگي معنوي وتقوا، ترويج الگوهاي رفتاري صحيح در خانواده و
جامعه بسیار از آسیبهای ماهواره را خنثی نمود که این امر نیاز به حركت
آگاهانه و صحيح مديران فرهنگي جامعه براي كاهش اثرات منفي برنامه هاي
ماهواره دارد.
واژگان کلیدی: ماهواره ،آسیبهای اجتماعی ، فقه و حقوق، خانواده
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف)بیان مسئله 2
ب)سوالات تحقیق 4
پ)فرضیات پژوهش 4
ت) پیشینه تحقیق 5
ث) روش تحقیق 5
ج) اهدف پژوهش 5
ح)ساختار تحقیق 6
فصل اول: تعاریف و مفاهیم 7
۱-۱تلویزیون های ماهواره ای 8
۱-۲ تاریخچه ماهواره تلویزیونی 8
۱-۳ پیشینه ظهور کانال های فارسی زبان 11
۱-۴ دسته بندی ماهواره های ارتباطی 13
۱-۴-۱ ماهواره های ارتباطی نقطه به نقطه 13
۱-۴-۲ ماهواره های ارتباطی توزیع کننده 14
۱-۴-۳ ماهواره های ارتباطی پخش مستقیم 14
۱-۵ پیسشینۀ آنتن های ماهواره ای در آسیا 15
۱-۶ عکس العمل دولت ها در مقابل پخش مستقیم ماهواره ای برنامه های تلویزیونی 20
۱-۷ پیشینۀ ظهور آنتن های ماهواره ای در ایران 22
۱-۸ خلاصه انواع کانال های فارسی زبان و ویژگی های این کانال ها 24
۱-۹ انواع برنامه های شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 26
۱-۱۰ توضیح درباره محتوای کانال های ماهوارهای فارسی زبان 32
۱-۱۱چند ویژگی کانال های ماهواره ای 33
۱-۱۱-۱ تک گویی در برابر گفت و گو 33
۱-۱۱-۲ عمومی در مقابل خصوصی 34
۱-۱۱-۳ تماس گیرندگان و دلایل 35
۱-۱۱-۴ فرد گرایی در مقابل جمع گرایی 36
۱-۱۱-۵ حمایت عمومی در مقابل حمایت فردی 37
۱-۱۲ مالکیت و نام ادراه کنندگان شبکه های فارسی زبان ماهواره ای 38
۱-۱۳ کارکرد خبری – سیاسی و تفریحی شبکه های ماهواره فارسی زبان 39
۱-۱۴ توزیع بینندگان شبکه ماهواره ای بر حسب نام شبه فارسی که بیشتر تماشا می کنند 40
۱-۱۵ دلایل و انگیزه های تماشای برنامه های ماهواره ای 41
۱-۱۶ کاربرد ماهواره تلویزیونی 42
۱-۱۷ اجزاء مختلف سیستم پخش ماهواره ای 43
۱-۱۷-۱ منابع تامین برنامه 43
۱-۱۷-۲ مرکز انتشار زمینی 43
۱-۱۷-۳ ماهواره ها 43
۱-۱۷-۴ آنتن های بشقابی 44
۱-۱۷-۵ دستگاه های گیرنده 44
۱-۱۷-۶ آنتن بشقابی 45
۱-۱۷-۷ گیرنده ها 46
فصل دوم: ماهواره در فقه و حقوق 48
۲-۱حرمت شرعی ماهواره 49
۲-۲-۱قانون ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره 51
۲-۲-۲آيين‌نامه اجرايي قانون ‘‌ممنوعيت بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره’ 54
۲-۳-جرم داشتن ماهواره : 58
۲-۳-۱ استفاده ار ماهواره 58
‌2-3-2وظیفه سایر مسئولان 59
۲-۴ وضعیت حقوقی پخش مستقیم ماهواره ها 61
۲-۵ دیدگاههای حقوقی در مورد ماهواره ها 64
۲-۶ تحلیل فقهی حرمت خرید و فروش ماهواره 74
۲-۶-۱ حکم خرید و فروش ماهواره 74
۲-۶-۲ بررسی موانع مقابله با خرید و فروش ماهواره 75
۲-۶-۳ روایت تحف العقول 82
۲-۶-۴ آلات لهو 84
۲-۶-۵ خلاف قانون بودن خرید و فروش ماهواره 85
۲-۷ خرید و فروش ماهواره در فقه 87
۲-۷-۱ مقتضی صحت بیع ماهواره 87
۲-۷-۲ بررسی ادله ی مربوط به اثبات مقتضی صحت 89
۲-۸ اصول حقوقی حاکم بر ماهواره ها 95
۲-۸-۱ از پیدایش تا کنون 95
۲-۸-۲ ماهوارهها و حقوق بین الملل 96
۲-۸-۲-۱ ماهوارهها و گردش ازاد اطلاعات 96
۲-۸-۲-۲ ماهوارهها و نقض حاکمیت دولتها 97
۲-۸-۳ ماهوارهها و مواضع کشورهای مختلف 99
۲-۸-۳-۱ طرفداران ازادی مطلق ماهوارهها 99
۲-۸-۳-۲ کشورهای طرفدار گزینش برنامه های ماهوارهای 101
۲-۸-۳-۳ کشورهای طرفدار ممنوعیت مطلق برنامه های ماهوارهای 103
۲-۸-۴ ماهوارهها و اصول حقوقی ملل متحد 104
فصل سوم :آسیب های ماهواره 108
۳-۱-ضرورت تجديد نظر در قوانين مربوط به ماهواره در ايران 109
۳-۲ آسيب‌هاي ماهواره از منظر آيات و روايات 113
۳-۲-۱ اهداف ماهواره 114
۳-۲-۲آسیب‌های ماهواره 116
۳-۲-۲-۱ آسیب های فردی( روحی و روانی ، متأثر از فیلم‌های مبتذل و خشن) 116
۳-۲-۲-۲ آسیب های اجتماعی 118
۳-۳آسیب شناسی استفاده از ماهواره از نظر صاحب نظران در اين زمينه 127
۳-۳-۱ بحران گذار در خانواده ایرانی 127
۳-۳-۲ به عنوان چشم های شیطانی 130
۳-۳-۳ سست شدن بنیان خانواده 132
۳-۳-۳-۱ دختران فراری 133
۳-۳-۳-۲ بدحجابی وزنان خیابانی 133
۳-۳-۳-۳ تأثیر منفی بر روابط بین افراد، اختلاف خانوادگی وشکستن حریم های خانواده 134
۳-۳-۳-۴ ترویج هوس خواهی و تنوع طلبی 135
۳-۳-۴ تأثیربر فرهنگ وهویّت اجتماعی بدون در نظر گرفتن جنس(دختر یا پسر ) 136
۳-۳-۵ ويران كردن بنیان خانواده 142
۳-۶ بررسي فقهي و حقوقي 143
۳-۶-۱ بعد اعتقادی ( مثل اعتقادات، واجبات، حجاب و …): 144
۳-۶-۲ بعد فرهنگی 144
۳-۶-۳ بعد اجتماعی 144
۳-۶-۴ بعد تربیتی 145
۳-۶-۵ بعد اقتصادی 145
۳-۷ نتايج حاصل از بررسي فقهي و حقوقي موضوع 145
۳-۸ نتيجه گیری و پیشنهادات 149
الف)نتایج 149
ب)پیشنهادات 151
منابع و مآخذ 155
چکیده انگلیسی 160

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *