پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

پایان نامه بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

پایان-نامه-بررسی-حکم-عده-زنان-فاقد-رحم-از-دیدگاه-فقه-امامیهنوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
یکی از احکام
مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه ‘عده’ است. عده در واقع مدت زمانی است
که زن درنگ نموده و پس از آن می تواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور
شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و
عادت نمی بینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیده اند از این
حکم عام مستثنی می باشند. با تامل در آیات و روایات می توان فلسفه عده را
دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن
اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از
عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه می دارد
استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر می گیرد. حال
بر این مبنا از پرسشهایی که می توان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن
زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحا زنان فاقد رحم اطلاق می شوند
چیست؟ آیا می توان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند
زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر می رسد مطابق نظراتی که
برخی از فقهای متقدم و متاخر داده اند، زنان فاقد رحم را می توان جزو زنان
مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور(چراکه در
عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.
واژگان كليدي: عده زن، فقه امامیه،حقوق ایران، زنان بدون رحم
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 4
۱-۱-بیان مسئله 5
۱-۲-اهداف تحقیق 6
۱-۳-پرسش های تحقیق 6
۱-۴-فرضیات تحقیق 6
۱-۵- روش تحقیق 6
فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام 7
بخش اول:تعاریف 8
۲-۱- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن 8
۲-۱-۱- تعريف بلوغ 8
۲-۱-۲- بلوغ زن 8
۲-۱-۳- تغييرات دوران بلوغ در انسان 9
۲-۱-۴- تغييرات بلوغ در دختران 9
۲-۱-۴-۱- ترتيب تغييرات جسمي دخترها در دوران بلوغ 10
۲-۱-۴-۲- رشد پستان ها 10
۲-۱-۴-۳- عادت ماهيانه 11
۲-۱-۴-۴- چگونگي و چرايي عادت ماهيانه 11
۲-۱-۵- رحم 12
۲-۱-۵-۱-چرخه ي هورموني دوره ماهيانه 12
۲-۱-۵-۲- زمان شروع قاعدگي طبيعي 12
۲-۱-۵-۳- نظم دوره ي ماهيانه 13
۲-۱-۵-۴- طول مدت يك قاعدگي طبيعي 13
۲-۱-۵-۵- مقدار و طول خونريزي قاعدگي طبيعي 13
۲-۱-۵-۶- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه 14
بخش دوم : عده و اقسام آن 14
۲-۲- مفهوم عده 14
۲-۳- اقسام عده 15
۲-۳-۱- عده ي وفات 16
۲-۳-۲- عده ي طلاق 16
۲-۳-۲-۱- عده ي زن آبستن 16
۲-۳-۲-۲- عده ي زن غير آبستن 17
۲-۳-۳- زناني كه عده طلاق ندارند 17
۲-۴- عده بذل يا انقضاء مدت 18
۲-۵- نكاح يا زنا با زني كه در عده است 18
فصل سوم : بیان ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم 20
بخش اول: ماهیت فاقد رحم 21
بخش دوم : مستندات 21
۳-۱- آيات قرآن 21
۳-۱-۱- آيه ۱ سوره طلاق 21
۳-۱-۲- آيه ۴ سوره طلاق 23
۳-۱-۳- آيه ۲۲۸ سوره بقره 24
۳-۱-۴- آيه ۴۹ سوره احزاب 25
سنت،اجماع و عقل 25
۳-۲- احاديث عام 25
۳-۲-۱- روايت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع) 25
۳-۲-۲- روايت صحيحه ي حلبي از امام صادق (ع) 26
۳-۳- احاديث خاص 27
۳-۳-۱- دسته ي نخست احادیث 27
۳-۳-۲- دسته ي دوم احادیث 33
۳-۳-۲-۱-پاسخ به تعارض روايات 39
۳-۳-۳- دسته ي سوم احادیث 43
بخش سوم : نظرات فقيهان در مورد عده زنان 49
۳-۳-۱- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنيه 49
۳-۳-۲- قول دوم: نظر اكثريت 51
۳-۴- ارزيابي گفتار فقيهان و قول مختار 64
بخش چهارم : مسائل و احکام 65
۳-۴- احکام حقوقی عده 65
۳-۴-۱- انحلال نكاح 65
۳-۴-۲- فسخ نكاح 67
۳-۴-۲-۱-عيوب 68
۳-۴-۲-۲- تدليس 69
۳-۶-۲-۳- تخلف از شرط صفت 70
۳-۴-۳- طلاق 70
۳-۴-۳-۱-تعريف طلاق 71
۳-۴-۳-۲- موجبات طلاق 71
۳-۴-۳-۳- شرايط اساسي طلاق 75
۳-۴-۳-۴- تشريفات طلاق 81
۳-۴-۳-۵- اقسام طلاق 83
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
نتيجه گيري بحث 89
پيشنهاد اصلاح قانون مدنی 90
منابع و مأخذ 91
الف-منابع فارسي 91
ب-منابع عربي 93

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *