پايان نامه بررسي عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهاي نهضت سوادآموزي – word

پايان نامه بررسي عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهاي نهضت سوادآموزي – word

پايان-نامه-بررسي-عدم-استقبال-سواد-آموزان-از-کلاسهاي-نهضت-سوادآموزي--word

عنوان:
بررسي عدم استقبال سواد آموزان از کلاسهاي نهضت سوادآموزي

 

با فرمت قابل ويرايش word

تعداد صفحات: 50  صفحه

تکه هاي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:
چکيده
فصل اول: کليات تحقيق
مقدمه
چکيده تحقيق
اهميت موضوع
مسئله تحقيق
بيان موضوع
هدف تحقيق
فرضيات تحقيق
سئوال تحقيق
روش انجام تحقيق
جامعه آماري
روش جمع آوري اطلاعات
تعريف علمي مفاهيم و متغيرهاي مورد مطالعه
آموزش بزرگسالان: (Adult Education)
نهضت سوادآموزي
خود شکوفايي: (Self-Actualization)
بالغ و رشيد (Alult)
انگيزه پيشرفت (Achierement motire)
آموزش بزرگسالان
آموزش پايه بزرگسالان (Adult Basie Education)
آموزش مداوم آموزش پيگير (Lifelong Education, Permanent Education)
فصل دوم: پيشينه تحقيق
بررسي پيشينه تحقيق
ادبيات تحقيق
سابقه پژوهشي موضوع
بررسي مسائل سوادآموزي ايران قبل از انقلاب اسلامي
تعليمات اکابر
آموزش سالمندان
آموزش بزرگسالان
کميته ملي پيکار جهاني با بي سوادي
فعاليتهاي کميته پيکار جهاني  با بي سوادي به سه دوره تقسيم شده است
فصل سوم: روش پژوهش
روش پژوهش
جامعه نمونه و روشهاي نمونه گيري
روشهاي جمع آوري اطلاعات
روشهاي آماري
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
يافته هاي پژوهشي
جدول شماره ?- زمان مناسب براي تشکيل کلاسها و ضرورت تغيير کلاس با تغييرفصل
جدول شماره ?- تأثير ويژگيهاي آموزشيار بر يادگيري سوادآموزان
جدول شماره ?- گرايش نمونه ها به آموختن مواد مختلف
جدول شماره ?- تأثير سواد در ابعاد مختلف زندگي نمونه ها
جدول شماره ?- ميزان رضايت نمونه ها از عوامل مختلف در سوادآموزي
جدول شماره ?- اهميت تشويق
جدول شماره ?- بررسي ميزان ذوق و علاقه سوادآموزان
جدول شماره ?- دليل بي سواد ماندن سوادآموزان تا سنين بزرگسال
جدول شماره ?- تطبيق اوقات فراغت بزرگسالان با ساعات تشکيل کلاس
جدول شماره??- مقايسه نمرات سوادآموزان با آموزشياران و مسئولين نهضت سوادآموزي
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
تفسير و نتيجه گيري
پيشنهادات
محدوديت ها
پرسشنامه
منابع و مآخذ

چکيده تحقيق

بي سوادي يکي از مسائل عمده اکثر کشورهاي جهان سوم است که ريشه و اساس بسياري از مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را تشکيل مي دهد.

بررسي هاي اخير سازمان يونسکو و بسياري از سازمانهايي که در ارتباط با سوادآموزي يا آموزش بزرگسالان در کشورهاي مختلف فعاليت مي کنند نشان مي دهد که اين مسئله مشکلي همگاني است و محدود به کشورهاي جهان سوم نيز نمي شود. اين بررسي ها بيانگر اين واقعيت تلخ هستند که بي سوادي و کم سوادي گرچه مسئله حاد و لاينحل اکثر کشورهاي جهان سوم است ولي مشکل جديد کشورهاي پيشرفته صنعتي نيز هست. اما مسئله بي سوادي به دليل افزايش بي سوادان روز به روز اهميت بيشتري مي يابد.

با توجه به اينکه کسب مهارتهاي سواد اوليه پله هاي نردبان دانش و آگاهي است، بي سواد ماندن درصد بالايي از افراد جامعه وسيله اي براي عدم آگاهي و فقدان تخصص و مهارتهاي لازم براي ايجاد جامعه اي مستقل، آگاه و تواناست.

با وجود اينکه ي سالهاي متمادي، برنامه هاي مبارزه با بي سوادي به صور مختلف در اغلب کشورهاي جهان سوم رونق داشته ولي به دليل رشد جمعيت بر تعدد بي سوادان جهان افزوده شده است. بدين وسيله لازم است از افرادي که در تهيه اين پروژه من را ياري نموده اند قدرداني شود. ابتدا از رياست محترم نهضت سوادآموزي شهرستان نيشابور و راهنمايان تعليماتي و کادر اداري نهضت قدرداني مي شود و و پس از آن از آموزشياراني که صادقانه پاسخ دادند و سوادآموزان و نوسوادان که همکاري کردند سپاسگذاري مي شود.

مقدمه

معمولاً براي پديده هايي چون عقب ماندگي اقتصادي، فقر، جهل و وابستگي دلايلي متفاوت بيان مي شود. اين پديده ها در دايره بسته اي فرض مي شوند که هر کدام تشديد کننده ديگري است. نقطه آغاز همه اين پديده ها بيسوادي و جهل است که از بزرگترين معضلات هر جامعه محسوب مي شود.

با اندکي تعمق و تفحص در سرنوشت جوامع بشري از ادوار دور تا کنون، مي توان به اين نتيجه رسيد که قسمت اعظم مسائل بشري که تنها بخشي از آن در اين جا عنوان گرديد، نه تنها از بي سوادي که از سواد نيز هست، چرا که مسائل و مشکلات جوامع به اصطلاح عقب افتاده و کشورهاي جهان سوم حتي فقر و جهل آنها نيز معلول عواملي است که در اثر سياست گذاريها، مديريت ها و برنامه ريزي ها جوامع پيشرفته که غني و باسواد نيز هستند به وجود آمده است.

پس آنچه در اين ماجرا حائز اهميت است، تعهد اخلاقي و وجدان آگاه سياسي حکومتها و دولتها و اتخاذ خط مشي هاي بشردوستانه، اصولي، واقع بينانه بر اساس شرايط موجود در هر جامعه است.

همچنان که شاهديم در محافل و جوامع مختلف از هر طريق وسائل ارتباط جمعي و رسانه هاي گروهي به طور مداوم از انسانيت، بشردوستي، آزادي دموکراسي، زدودن فقر و جهل و بي سوادي داد سخن به ميان مي آيد که در اصل هدف جز نقض حقوق بشر، از ميان برداشتن و دموکراسي، استثمار و در نتيجه فقر و ناداني، بردگي، جنگ و مسائل گوناگون ديگر نيست. به همين دليل ملتهايي که با تلاش و از خودگذشتگي بسيار و پس از مبارزات طولاني، خود را از زير سلطه استعمار و استثمار رها مي سازند در اولين مرحله پس از کسب آزادي و استقلال، به ايجاد دگرگوني هاي اساسي در روابط اقتصادي و اجتماعي جامعه مي پردازند و به عنوان اساسي ترين رکن اين تغيير به اجراي برنامه هاي سوادآموز و آموزش بزرگسالان مي پردازند. زيرا اين حقيقت را نمي توان ناديده گرفت که جهل و ناداني خود عاملي است که به بازگرداندن دست جنايتکاران و استثمارگران جهاني کمک مي کند. در واقع هرگونه تحول و تغيير سازنده بدون توجه کافي به برنامه هاي سوادآموزي و آموزشي بزرگسالان مخصوصاً در کشورهاي جهان سوم که داراي درصد بالاي بي سوادي هستند، غيرممکن است.

از سوي ديگر گسترش آموزش بزرگسالان و ريشه کن کردن بي سوادي يک ضرورت اخلاقي براي جامعه بين المللي محسوب مي شود. بي سوادي با فقر پيوند مستقيم دارد و در محروم ترين مناطق کشورهايي که دچار کمبود منابع طبيعي هستند، در بين فراموش شده ترين گروه هاي انساني، در ميان کسانيکه از نارسايي ها و کمبودهاي مهم و اساسي مانند غذا، بهداشت، مسکن و بي کاري رنج مي برند و به گسترده ترين شکل ممکن وجود دارد تداوم بي سوادي سدي عظيم در راه توسعه است و مانع از آن مي شود که ميليون ها نفر مرد و زن عنان زندگي خويش را در دست بگيرند. بي سوادي عاملي است که مبارزه عليه فقر، نابرابري ها و تلاش براي پايه گذاري روابط برابر و منصفانه در برابر افراد و ملتها را محکوم به شکست مي کند. اگر شرايط و ويژگيهاي کشورهاي محروم را مورد بررسي دقيق قرار دهيم، ملاحظه مي کنيم که بي سوادي هرچند خود معلول نارسايي هاي اقتصادي و اجتماعي است ولي در ايجاد و تشديد آنها نقش تعيين کننده اي دارد. استعمار جهاني که آگاهي و خلاقيت انسان ها را مانعي براي حضور و سلطه خويش در کشورهاي جهان سومي مي داند نيز از ديرباز سعي خود را بر اين معطوف داشته است که با طرحهاي درازمدت مانع رشد و شکوفايي استعدادهاي مردم شود و برنامه هاي رنگارنگش از رواج سيستم هاي غلط آموزشي و طبعاً شيوع بيماري مدرک گرايي تا کميته به اصطلاح پيکار يا بي سوادي و نظاير آن شامل اين مدعاست.

اهميت موضوع:

بررسي مسائل و مشکلات سوادآموزي از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا که عدم موفقيت در باسواد کردن بي سوادان جامعه در طي ساليان دراز علي رغم صرف هزينه گزاف و تأسيس سازمانهاي مختلف سوادآموزي با مديريت هاي متفاوت و به کارگيري منابع مادي و نيروي انساني قابل توجه، عدم توجه کافي به تجربيات قبلي مسائل و مشکلاتي است که از گذشته همواره موجود بوده و در هر دوره به هر شکلي خاص بر سر راه اين پيکار بزرگ قد علم کرده است.

مسئله تحقيق

آيا بين برخي از شاخص هاي اجتماعي، فرهنگي و بيکاري و… با عدم استقبال سوادآموزان از کلاس هاي نهضت سوادآموزي در شهرستان نيشابور رابطه وجود دارد؟ و تحليل و مسائل مشکلات سوادآموزي در شهرستان نيشابور مي باشد.

بيان موضوع:

خيل مسائل و مشکلات سوادآموزي در ايران موضوع اين پژوهش است. مشکلات مربوط به آموزش بزرگسالان، به ويژه سوادآموزي در جامعه ما در سابقه تاريخي و طولاني برخوردار است که طي دورانهاي مختلف به شکلي خاص تکرار شده و ادامه يافته است. قانون فرهنگ ايران در سال 1290 تصويب گرديد و بر طبق آن مقرر شده که تعليمات ابتدايي براي همه اطفال از 7 سالگي اجباري است و در سال 1332 قانون تعليمات اجباري به تصويب رسيد. به عبارتي ديگر در طول 80 سال گذشته طبق قوانين مختلف، سازمان هاي دولتي ملزم به اجراي برنامه هاي سوادآموزي شدند و اما در واقع از سال 1315 شمسي بود که کلاس هاي اکابر رسماً شروع به کار کردند. در آغاز تأسيس جمهوري اسلامي ايران هنوز حدود 15 ميليون از جمعيت بالاي 7 سال جامعه يعني 70 درصد جمعيتي که مي توانست بالقوه باسواد باشد بي سواد بودند. به عبارت ديگر در هر دوره برنامه هاي گوناگون و بودجه سنگين به سوادآموزي بزرگسالان بي سواد اختصاص مي يافت که به دلايل گوناگون از جمله تحميلي بودند اکثر برنامه ها و طرح هاي سوادآموزي و در نظر نگرفتن نيازهاي آموزشي و شغل بزرگسالان و عدم تطبيق محتوا و مواد آموزشي با مسائل فرهنگي و منطقه اي و علايق و انگيزه هاي بي سوادان، عدم احساس مسئوليت و تعهد اخلاقي از سوي برخي از مسئولين و جنبه تبليغاتي يافتن طرح ها و برنامه هاي مبارزه با بي سوادي و بسياري عوامل ديگر سبب گرديد که بي سوادان همکاري لازم را با برنامه هاي سوادآموزي نداشته باشند و از شرکت در کلاسها خودداري کنند. يا قبل از اتمام کلاسهاي دوره اي آموزشي را رها سازند.

و…

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *