شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی

شرایط-احکام-و-آثار-توقیف--تأخیر-و-تعطیل-اجرای-احکام-مدنینوع فایل: word (قابل ویرایش)
موضوع این پایان نامه شرایط،احکام
وآثارتوقیف،تأخیروتعطیل اجرای احکام مدنی اختصاص دارد..هدف از این پژوهش
دادن بینش کافی به قانون گذاردرجهت تعریف این مفاهیم و برشمردن آثار وشرایط
هرکدام از این مفاهیم و نیز کمک به رویه قضایی موجود برای جلوگیری ازتشتت
واختلاف آراء میباشد. سوالات اصلی این پژوهش عبارتند از:۱-آیا هدف قانون
گذارازعدم تعریف هرکدام ازمفاهیم مشترک دانستن این مفاهیم وعدم تفاوت بین
آنها بوده است؟۲-منظورازطواری اجرای احکام مدنی چیست؟۳-در چه صورتی در زمان
عملیات اجرایی حکم،دادگاه می توانداقدام به صدورقرارتأخیرعملیات اجرایی
نماید؟
تحقیق حاضرازلحاظ ساختاری(روش انجام تحقیق)به صورت توصیفی
وتحلیلی است واطلاعات موردنیاز آن از منابع اسنادی واینترنتی ودرموقع لزوم
به صورت میدانی گردآوری شده است.
نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان میدهد
تعطیل اجرای حکم وضعیتی متفاوت با سه عنوان دیگر یعنی توقیف و قطع و تأخیر
اجرای حکم دارد. بدین ترتیب که هر سه مورد اخیر، موقتی و مدت دار هستند،
ولی تعطیل اجرای حکم، حکم اجرایی را از حالت اجراء خارج ساخته و خاتمه
می‌دهد. به عبارت دیگر تعطیل اجرای حکم، وضعیتی دائمی است که پس از آن
نمی‌توان اجراء را ادامه داد یا از سر گرفت. مگر آن که تقلبی در منشأ و علت
تعطیل رخ داده باشد. تعطیل اجراء حسب مورد در اختیار محکوم علیه و محکوم
له است و در مواردی هم با اتخاذ برخی از طرق شکایت از آراء تحقق می‌یابد.
همچنین الغاء حکم دادگاه نیز از موجبات تعطیل اجرای حکم دادگاه محسوب
می‌شود که خود دارای اسباب متفاوتی است.
کلید واژه:اجرای حکم، طواری دادرسی، عملیات اجرایی، توقیف،تعطیل،تاخیر
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه: ۱
۱) بيان مسأله اساسي تحقيق: ۲
۲) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: ۲
۳) مرور ادبیات و سوابق مربوطه: ۲
۴) جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق: ۲
۵) اهداف مشخص تحقيق : ۳
۶) سؤالات تحقیق: ۳
۷) فرضيه‏هاي تحقیق: ۳
۸) ساختار تحقیق: ۳
۹) روش انجام تحقیق: ۴
فصل اول: طواري دادرسي
مبحث اول: طواري در آئين دادرسي مدني و مفهوم آن. ۶
گفتار اول: تعاريف طواري.. ۶
بند اول: تعريف لغوي: ۶
بند دوم: تعريف اصطلاحي. ۶
بند سوم:تعریف توقیف.. ۷
بند چهارم: تعریف تاخیر. ۷
بند پنجم: تعریف تعطیل. ۸
گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله. ۸
بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه. ۸
بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری.. ۱۷
بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. ۲۷
گفتار دوم: طواري مربوط به ادله اثبات دعوا ۳۱
بند اول: اقرار. ۳۲
بند دوم: طواری مربوط به اسناد ۳۹
بند سوم: طواری مربوط به سوگند. ۴۰
مبحث دوم: طواري در اجراي احكام مدني. ۴۱
گفتار اول: مفهوم طواري در اجرا و اصل غير قابل توقيف بودن اجرا حكم. ۴۱
بند اول: تعريف اجرا ۴۱
بند دوم: مفهوم طواری در اجرا ۴۶
بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. ۴۷
گفتار دوم: مصاديق طواري در اجراي احكام مدني. ۴۸
بند اول: فرجام خواهي. ۴۸
بند دوم: در واخواهي. ۵۰
بند سوم: در تجدید نظرخواهی. ۵۱
بند چهارم: قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي. ۵۲
بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث.. ۵۳
بند
ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده ۱۸ قانون
اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب: ۵۴
بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. ۵۴
بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف.. ۵۵
بند نهم: اعتراض ثالث اجرايي. ۵۶
فصل دوم: طواري موجد توقيف حكم
مبحث اول: تعريف توقيف.. ۶۰
گفتار اول: تعريف لغوي، اصطلاحي توقیف.. ۶۰
بند اول: تعريف لغوي توقیف.. ۶۰
بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف.. ۶۰
مبحث دوم: اقسام توقیف.. ۶۰
گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف.. ۶۰
بند اول: توقیف تأمینی. ۶۰
بند دوم: توقیف اجرائی. ۶۱
گفتار دوم: اقسام توقيف بر حسب موضوع. ۶۳
بند اول :توقیف مال منقول. ۶۳
بند دوم : توقيف اموال غير منقول. ۷۴
مبحث سوم: طواری موجد توقیف.. ۷۹
گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی.. ۷۹
گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف.. ۸۰
بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. ۸۰
بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. ۸۲
بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه ۸۳
فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم
مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. ۹۶
گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. ۹۶
گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. ۹۸
بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. ۹۹
بند سوم: فرجام خواهی. ۱۰۶
بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث.. ۱۱۰
مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. ۱۱۱
گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. ۱۱۱
گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. ۱۱۲
بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. ۱۱۲
بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. ۱۱۳
بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. ۱۱۶
بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. ۱۱۷
بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. ۱۲۴
بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. ۱۳۰
بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. ۱۳۴
فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات
مبحث اول : نتیجه گیری.. ۱۳۹
مبحث دوم: پیشنهادات.. ۱۵۸
فهرست منابع. ۱۶۰
الف: منابع فارسی. ۱۶۰
ب: منابع عربی. ۱۶۳
ج: مقالات.. ۱۶۳
د: مجلات.. ۱۶۴
ه: تقریرات.. ۱۶۴
ن:قوانین. ۱۶۵
و: پایان نامه. ۱۶۵
ه: سایت ها ۱۶۵

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *