دانلود کار تحقیقی فرزند کشی در فقه و حقوق

دانلود کار تحقیقی فرزند کشی در فقه و حقوق

دانلود-کار-تحقیقی-فرزند-کشی-در-فقه-و-حقوق

فهرست
مطالب

مقدمه7
ضرورت و اهمیت
تحقیق9

سئوالات تحقیق9
فرضیات تحقیق9
روش تحقیق10
سابقه تحقیق10
فصل اول: کلیات11
بخش اول: قتل عمد11
مبحث اول: تعریف قتل عمد11
مبحث دوم : قتل
در آیات و روایات11

مبحث سوم: تعریف
قتل عمدی از دیدگاه فقها13

بخش دوم : قصاص14
مبحث اول : قصاص
در قرآن کریم14

مبحث دوم: تشریع
حکم قصاص15

مبحث سوم: قصاص در اصطلاح فقه16
مبحث چهارم:
فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام16

بخش سوم 19
مبحث اول: عدم
قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه 19

بند اول : فتاوی
فقهای شیعه 19

الف- امام خمینی 19
ب- شهید اول 20
ج- نظر آیت الله
مکارم شیرازی در مورد قتل فرزند توسط پدر 20

د- نظر آیت الله
صانعی در مورد قتل فرزند 21

مبحث دومعدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه23
بند اول- نقش
انگیزه در قصاص پدر به قتل فرزند از نظر فقها 23

بند دوم-دلایل معافیت
پدراز قصاص از دیدگاه فقها 24

مبحث سوم- قتل
فرزند توسط مادر 25

بند اول- در میان
فقهای شیعه
25
بند دوم- دربین فقهای
اهل سنت 26

الفادله ممنوعیت قصاص مادر به قتل فرزند در میان فقهی اهل سنت
26

مبحث چهارم-قتل
فرزند در حقوق خارجی
27
نتیجه گیری29
فصل دوم- قتل
فرزند از دیدگاه قانون30

مبحث اول- تعریف
فرزند کشی30

بند اول- تعريف
کودک از ديدگاه فقه و قانون مدني30

مبحث دوم-واژه
شناسی قصاص
31
مبحث دوم- ماهیت
قصاص 32

بند اول-معنای حق
32

بند دوم- معنای
حکم 33

بند سوم- نحوه
تشخیص حق از حکم 33

بند چهارم-قصاص
حق است یا حکم 34

مبحث سوم- تعریف قصاص
35

مبحث چهارم-
شرایط قصاص 36

بند اول- انتفاء
ابوت 36

بند دوم- منتفی
بودن پدری 40

مبحث پنجم- در
صورت مشارکت پدر با بیگانه در قتل فرزند 41

مبحث ششم- سهل
انگاری در مجازات پدر 42

مبحث هفتم- حکمت
ماده 220 43

مبحث هشتم- جبران
کنندگی بدون مجازات 43

بند اول- مسئولیت
پدر در مدیریت خانواده 44

بند دوم- لزوم
احسان به پدر 44

بند سوم- آگاهی
خدا به مصالح واقعی آدمی  45

نتیجه گیری46
چکیده 47
کتابنامه 49

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *