دانلود پايان نامه رشته مديريت درباره کارسنجي و زمان سنجي

دانلود پايان نامه رشته مديريت درباره کارسنجي و زمان سنجي

دانلود-پايان-نامه-رشته-مديريت-درباره-کارسنجي-و-زمان-سنجي

فصل اول : مقدمه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 1

تعريف موضوع ……………………………………………………………………………………….. 3

اهداف انجام پروژه …………………………………………………………………………………. 4

محدوده زماني و مکاني انجام پروژه …………………………………………………………. 5

نکاتي کلي قابل توجه در مطالعه کار…………………………………………………………… 6

فصل دوم : ادبيات تحقيق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 7

تاريخچه کارسنجي و زمان سنجي …………………………………………………………….. 8

چند تعريف از بهره وري …………………………………………………………………………. 10

روشهاي کلي براي اندازه گيري بهره وري ………………………………………………… 11

بهره وري عوامل توليد و کارسنجي و روش سنجي ……………………………………. 12

روش تعيين کل زمان کار ………………………………………………………………………… 13

ارزيابي کار ……………………………………………………………………………………………. 16

هدف کارسنجي ………………………………………………………………………………………. 19

موارد استفاده کارسنجي ………………………………………………………………………….. 19

فنون کارسنجي ……………………………………………………………………………………….. 23

مطالعه کار ……………………………………………………………………………………………… 23

فوايد مطالعه کار …………………………………………………………………………………….. 26

کارسنجي ……………………………………………………………………………………………….. 27

مراحل اصلي مطالعه کار ………………………………………………………………………….. 28

مطالعه روش ………………………………………………………………………………………….. 29

اهداف مطالعه روش ………………………………………………………………………………… 29

ابزارهاي مرحله ثبت مطالعه روش ……………………………………………………………. 31

علائم مورد استفاده در نمودارهاي مربوط به فرآيند …………………………………… 38

تربلينگ ها……………………………………………………………………………………………….. 46

زمان سنجي ……………………………………………………………………………………………. 50

مقدمات زمان سنجي ……………………………………………………………………………….. 51

اهداف زمان سنجي …………………………………………………………………………………. 55

تکنيک هاي مختلف زمان سنجي ………………………………………………………………… 56

مراحل اساسي زمان سنجي ……………………………………………………………………… 57

انتخاب کار مورد مطالعه و انجام زمان سنجي ……………………………………………. 58

طرز برخورد با کارگر و انجام زمان سنجي ………………………………………………. 59

کسب و ثبت اطلاعات وانجام زمان سنجي ………………………………………………….. 60

بررسي روش در انجام زمان سنجي …………………………………………………………. 61

مراحل زمان سنجي به روش Stop watch……………………………………………………. 61

تقسيم سيکل عمليات به اجزا و مناسب کاري ………………………………………………. 62

انواع عناصر کاري ………………………………………………………………………………….. 63

انواع کرونومتر ……………………………………………………………………………………….. 66

روشهاي ثبت نتايج زمان سنجي با کرونومتر ……………………………………………… 67

مشکلات ثبت زمان ………………………………………………………………………………….. 74

محاسبه تعداد سيکل هاي مورد مشاهده ……………………………………………………. 74

ضريب عملکرد ……………………………………………………………………………………….. 75

روش و ستينگ هاوس …………………………………………………………………………….. 79

روش توازن اجراي کار …………………………………………………………………………… 80

الونس ……………………………………………………………………………………………………. 80

محاسبه زمان استاندارد……………………………………………………………………………. 82

سيستم هاي زمان سنجي پيشرفته خانواده MTM………………………………………… 84

کاربرد، مزايا و معايب روش MTM……………………………………………………………. 84

واحد زمان در سيستم MTM…………………………………………………………………….. 85

انواع MTM……………………………………………………………………………………………… 86

حرکت بسيط در سيستم MTM………………………………………………………………….. 87

روش زمان سنجي MOST………………………………………………………………………… 87

کاربرد انواع سيستم هاي زمان سنجي MOST…………………………………………….. 89

فصل سوم : بررسي وضعيت موجود

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 90

معرفي شرکت …………………………………………………………………………………………. 91

شهردارو در يک نگاه ………………………………………………………………………………. 92

محدوده مکاني شرکت شهردارو………………………………………………………………… 93

تاريخچه شرکت داروسازي شهردارو………………………………………………………… 94

نمودار سازماني شرکت شهردارو……………………………………………………………… 95

چارت سازماني شرکت «مديريت»………………………………………………………………. 96

خطوط توليدي شرکت لابراتورهاي شهردارو …………………………………………….. 97

ليست تجهيزات جامدات ……………………………………………………………………………. 98

معرفي واحدي که پروژه در آن انجام شده ………………………………………………… 100

بررسي مراحل اصلي کار در قسمت مايعات با استفاده از فلوچارت ………………. 101

نمودار OPC توليد قطره……………………………………………………………………………. 102

نمودار FPC ساخت قطره………………………………………………………………………….. 103

بررسي وضعيت سازمان از لحاظ موضوع تحت بررسي ……………………………… 105

نقشه جريان ……………………………………………………………………………………………. 106

نمودار جريان فرآيند………………………………………………………………………………… 107

جدول زمان بندي…………………………………………………………………………………….. 108

فصل چهارم: تجزيه و تحليل و ارائه پيشنهادات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 110

نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………….. 111

نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………….. 114

پيشنهادات ………………………………………………………………………………………………. 115

توصيه هايي جهت کارآمدتر شدن نيروي انساني ………………………………………… 116

پيشنهاداتي در خصوص بهبود شرايط ………………………………………………………. 118

شش عامل بهينه کننده‌ي زمان‌بندي……………………………………………………………. 121

چند نکته مهم ………………………………………………………………………………………….. 122

منابع مورد استفاده …………………………………………………………………………………. 123

 

فصل اول

مقدمه

وقت و زمان از اصلي ترين عناصر در توليد و بهره وري مي باشد از اين رو توجه به گذر آن وجلوگيري از اتلاف زمان از ديرباز مدنظر بزرگان وانديشمندان بوده است زمان مي گذرد و نمي توان از عبور آن ممانعت نمود پس براي باطل شدن آن بايد از هر لحظه و دم بهره جست.

موضوع مورد بحث در اين پروژه کارسنجي وزمان سنجي است.

در فصل اول، موضوع پروژه، اهداف انجام آن و محدوده زماني و مکاني پروژه آشنا مي شويد.

در فصل دوم، شناخت کامل از موضوع پروژه و تعريف و اهداف موضوع، پردازش خواهد شد.

در فصل سوم،شرکت مورد نظر و فعاليت ها و اقدامات انجام شده در آن مکان در رابطه با موضوع پروژه شرح داده خواهد شد.

در فصل چهارم ، از نتايج حاصل از انجام پروژه ، پيشنهادات و راهکارها آگاه مي شويد.

فصل پنجم ، فصل ضمايم و پيوست ها مي باشد.

موضوع زمان يعني موضوعي که اميد است در تمام مراحل ولحظات زندگي ما، مورد توجه و التفات واقع شود تا به اميد حق، از عمر که بزرگترين نعمت الهي است در مفيدترين کار و بهترين وجه استفاده نماييم.

در سازمان ها وادارات ، موضوع زمان در سرفصل ارزيابي کار وزمان قرار مي گيرد و منظور از انجام مطالعات دراين زمينه ، دست يافتن و بهره وري وکاهش هزينه ها و حذف خستگي و کسالت نسبت به کار مي باشد.

تعريف موضوع

يکي از مهمترين مسائلي که امروزه در کارخانجات وادارات و انواع صنايع و خدمات دردست بررسي است، بهبود بهره وري و افزايش بازدهي مي باشد و به همين منظور روشي براي کمک به امر بهره وري ابداع شد، که مطالعه کار نام دارد. در مطالعه کار با تعيين روش منطقي و سريع و ساده انجام کار به کاهش هزينه ها و افزايش سود حاصل مي پردازيم و از اين طريق با استفاده از حداقل منابع به حداکثر سود دست مي يابيم.

بطور کلي بهبود بهره وري و به ويژه بهره وري نيروي انساني به عنوان يکي از اجزاء ضروري بهره وري به حساب مي آيد. با استفاده از مطالعه روشي به دنبال بهبود بهره‌وري نيروي انساني هستيم. به بيان ديگر مباحث کارسنجي و روش سنجي به عنوان يکي از مهمترين ابزارهاي بهبود بهره وري عوامل توليد قابل استفاده و کاربرد مي باشد.

مطالعه کار عبارت است از بکارگيري تکنيک هاي مطالعه روش واندازه گيري کار براي بهبود کارآيي و افزايش اثربخشي در سازمان، بنابراين مطالعه کار مستقيماً با بازدهي در ارتباط است هر گاه بخواهيم با استفاده از منابع موجود بازدهي را افزايش دهيم مطالعه کار يکي از روشهاي مطلوب است.

اهداف انجام پروژه :

1- ايجاد يک Baseمناسب زماني براي هر يک از جزئيات فعاليت هاي انجام شده منظور تعيين زمان کلي براي هر يک از فعاليت ها بدين معني که قرار است براي هر يک از اجزا زمان تعيين شود تا اگر ترتيب و ترکيب اجزا و فعاليت ها تغيير نمود و جابجا شد بتوان زمان فرآيند را نيز سريعاً و بدون صرف زمان و انرژي به سادگي به دست آورد.

2- هدف ديگر ازمطالعه اين است که با توجه به حجم کار وزمان متعلق به آن بتوان نيروي انساني و منابع مورد نياز را تخمين زد.

3- تعيين ميزان توليد در بازه هاي زماني مختلف و همچنين نقل و انتقالات صورت گرفته و ساير کارهاي انجام شده در بازه زماني درخواستي.

4- توانايي ارائه گزارش کار ودفاع از نتيجه کارها به استناد ميزان کاري که براساس زمان تعيين شده انجام شده است.

5- ايجاد نظام پاداش و تنبيه براساس ميزان کار افراد در مقايسه با نتايج حاصل از اين پروژه

محدوده زماني و مکاني انجام پروژه :

اين تحقيق در تابستان سال 1386 در شرکت شهردارو واقع در جاده قديم کرج شهريار بعد از خادم آباد خيابان بهار و منطقه صنعتي فرماندشت انجام شده است.

نکات کلي قابل توجه در مطالعه کار:

شناخت وضعيت کلي و يا موجود کار به صورت محققانه و به دور از ايده ها و ديدگاههاي شخصي و پيش فرض هاي اوليه.

توجه به انعطاف پذيري در روشهاي مطالعه کار اعم از تکنيک هاي مطالعه روش يا تکنيک هاي زمان سنجي

توجه به وسعت کاربرد مطالعه کار و قابليت تامين و تطبيق آن در انواع فعاليت ها

مطالعه کار بايد به عنوان ابزار مديريتي تلقي شده و مديريت بايد از آن حمايت کند.

دقت درفاکتورهاي مربوط به عوامل انساني که موارد زير را شامل مي شود.

متصديان مطالعه کار بايد در گفتار و کردار خود صادق بوده و خود را هميشه در موقعيت افراد مورد مطالعه قرار دهند.

بايد مناسب ترين وقت را براي مطالعه انتخاب کنند و در تمام مراحل کارگر را دعوت به همکاري نمايند.

توضيحات بايد به زبان ساده و قابل درک براي افراد مربوط باشد.

متصديان بايد بعد از بکارگيري روش جديد نيز با افراد در ارتباط باشند زيرا يک ايده زماني واقعاً منتقل شده است که افراد را از خود بدانند.

با افتخار و سربلندي نظرات و پيشنهادات سازنده رابه شخص صادر کننده آن نظر نسبت دهند.

فصل دوم

ادبيات تحقيق

 مقدمه

امروزه مطالعه علمي کار، شامل حرکت سنجي و روش سنجي و تعيين استانداردهاي توليد و کارکرد براساس آن است. يعني با تجزيه و تحليل علمي کار، معين مي شود که بازده متوسط يک فرد عادي در يک روز عادي کاري چقدر است و براي اين کارکرد يا توليد استاندارد، چه دستمزدي بايد پرداخت شود اگر توليد و بازده کار کمي بالاتر از استاندارد يا حد متعارف باشد براي ايجاد انگيزه و تشويق به ادامه توليد بالا لازم است يک سيستم پرداخت تشويقي نيز پيش بيني کند.

مجموع اين مطالب ما را بر آن مي دارد که از نيروي انساني شاغل حداکثر استفاده مطلوب را بنمائيم از طرفي مي دانيم که فنون مورد استفاده در بهبود سيستم ها و روش ها براي رفع مشکلي که گريبانگير سازمان است بکار مي آيد. پس بايد موضوع بايد موضوع کارسنجي و زمان سنجي را از اين ديدگاه نيز بررسي کرد مشکلي که کارسنجي به آن مي پردازد عبارتست از مطالعه ناهماهنگي بين نيروي انساني شاغل و نيروي انساني که عايد سازمان مي شود.

تاريخچه ي کارسنجي و زمان سنجي:

مشهور است که زمان سنجي از کارگاه کمپاني فولادسازي ميداوال (miduale) در سال 1881 ميلادي توسط فردريک تيلور آغاز گشته است گر چه تيلور به عنوان پدر زمان سنجي شناخته شده است ليکن قبل از او زمان نسجي در اروپا نيز انجام شده است و در سال 1760 يک فرانسوي به نام پرونت (Peranet) مطالعه زماني گسترده اي براي توليد پين انجام داد و مدت 60 سال يک اقتصاد دان انگليسي به نام Babbaya اين کار را ادامه داد.

تيلور در سال 1883 با روش سيستماتيک مطالعه کار توانست يک کار مشخص را به عناصري تقسيم کرده و تک تک عناصر را بررسي کند. تيلور اظهار داشته که زمان سنجي يک عنصر در مديريت علمي است که مي تواند مهارت مديريت را از مديران به افراد انتقال دهد. تيلور همچنين دريافت کرد که به ميزان اهميت مسائل مواد و ماشين آلات بايد به مسائل انساني نيز توجه داشت. به دنبال نظريات تيلور مبني بر لزوم تجزيه و تحليل حرکات فرانک گيلبرت (Frank Gilbert) و همسرش (Liliane Gilbert) کوشش هاي فراواني صرف پايه گذاري و توسعه روش علمي تجزيه و تحليل حرکات کردند.

گيلبرت عناصر اصلي حرکت را پايه گذاري کرد و گفت ما در حين انجام کارهاي مختلف 18-17 حرکت مفيد بيشتر نداريم و مابقي حرکات زائد هستند و حذف اين حرکات زائد موجب کاهش زمان و افزايش کارآيي وسرانجام سوددهي بيشتر مي شود و بدين وسيله علم حرکات سنجي بنيان گذاري شد. گيلبرت دو تکنيک سايکلوگراف و کرنوسايکلوگراف را براي بررسي مسير حرکات کارگر طرح و تدوين نمود. گيلبرت از اين موضوع در بهبود روش ها، نشان دادن حرکات صحيح و آموزش کارگزاران جديد استفاده کرد.

در دهه 1930 بود که مهندسي روش ها توسط مينارد پايه گذاري شد وي عقيده داشت که براي بالا بردن راندمان کاري نبايد حرکات، استانداردها و پاداش ها و … را به صورت مجزا مورد بررسي قرار داد بلکه آنها را به صورت يک مجموعه با روشهاي علمي بايد مورد تجزيه و تحليل قرار داد.

در اواسط قرن بيستم بررسي دو جنبه اي هم در زمينه حرکت و هم زمان انجام شد و از ترکيب اين دو ، روشي به نام مطالعه حرکت وزمان بوجود آمد که به دليل تغييرات سريعي که به تازگي در اين زمينه پديدار گشته است، امروزه واژه (motion and tim study) به معناي وسيعي اين اطلاعات را در بر گرفته است و تغييراتي هم در زمينه علمي شکل هاي ابتدايي اين روش پيدا کرده است اين روش شامل طرح سيستم هاي کار و متدهاي مهندسي است.

 

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *