دانلود پايان نامه آماده درباره حکومت ساساني با فرمت word-ورد 220 صفحه

دانلود پايان نامه آماده درباره حکومت ساساني با فرمت word-ورد 220 صفحه

دانلود-پايان-نامه-آماده-درباره-حکومت-ساساني-با-فرمت-word-ورد-220-صفحه

چكيده

پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال 226تا 420  ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه  قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .

روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.

واژگان کليدي : ديوانسالاري – ساسانيان-  مشاغل ديواني و درباري – طبقات اجتماعي – شخصيت هاي ديواني .

مقدمه معرفي منابع فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت

  • ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان
  • تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت
  • اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان
  • فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان

1-2 تعريف طبقه اجتماعي

2-2 طبقات اجتماعي

3-2 طبقه روحانيون

1-3-2 موبد

2-3-2 موبدان موبد

3-3-2 هيربد

4-3-2 زوت و راسي

5-3-2 دستور

4-2 طبقه جنگجويان:

1-4-2 وظيفه جنگجويان

2-4-2 تقسيم طبقات جنگجويان

1-2-4-2 سوار نظام

2-2-4-2 پياده نظام

5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران

  • فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان

1-3 شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان

2-3 ديوان پيدايش ديوان‌ها

3-3 ديوان رياست طبقات جامعه وزرگ فرمذار يا بزرگ فرماندار وظايف و اختيارات وزير

4-3 ديوان سپاه ايران سپاهيد. ارتشياران سالار ارگبد

5-3 ديوان دادرسي (داد)

1-5-3 ارزش داد و دادگستري

2-5-3 منشا قوانين در عصر ساسانيان

3-5-3 خوزه قضات

4-5-3 ادله اثبات دعوي

5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت

6-5-3 روحانيون در منصب قضاوت

6-3 ديوان رسايل (ديوان دبيران)

7-3 طبقه‌ي متحخدمين ادارات (دبيران)

1-7-3 دبير

2-7-3 دبيربد (ايران دبيربد)

3-7-3 اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران

4-7-3 چگونگي برگزيدن دبيران

5-7-3 وظايف دبيران

6-6-3 اصناف دبيران

1-6-6-3 دين دبير

2-6-6-3 دبيران ديوان خراج

3-6-6-3 گذك آمار دبير

4-6-6-3 واسپوهرگان آمازكار

5-6-6-3 روانيگان دبير

6-6-6-3 آذربادگان دبير

7-6-6-3 گنج آمار دبير

8-3 ديوان سراي شمرهيا ديوان استيفا (اداره ماليه)

9-3 ديوان خراج

1-3-9 خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي

2-9-3 واستر پوشان سالار

3-9-3 آمار كار

4-9-3 دهقانان

5-9-3 جايگاه دهقانان

10-3 ديوان درآمدهاي كل كشور – شهر آمار دبير

11-3 ديوان خزائن

12-3 گهبد و ضرب مسكوكات

13-3 ديوان آتشكده‌ها – آتش آمار دبير

14-3 ديوان بريد

15-3 ديوان اشراف

16-3 ديوان ايران دربد – دربد

17-3 ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم )

18-3 ديوان احشام – آخور آمار دبير – آخورسالار

19-3 ديوان ويژگان

20-3 ديوان نوروز

21-3 ديوان كستبزود (ديوان آب) – وظيفه‌ي ديوان آب

22-3 ديوان جامه خانه

23-3 ايوان درستبد

  • – فصل چهارم

مشاغل ديواني و درباري

1-4 پادشاه

2-4 شاه  ، وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان

3-4 شهرب

4-4 مرزبان

5-4 اسپهبد

6-4 پادگوسپانان

7-4 بيدخش

8-4 اندرزبد

9-4 آموزگاران اسواران

10-4 درپوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور)

11-4 خرم باش

12-4 پشتيگبان سالار

13-4 مهماندار

14-4 خوانسالار

15-4 پذشخوار

16-4 مردبذ

17-4 ديده‌بان سلطنتي

18-4 گنجور

19-4 دواتدار

20-4 كاروانسالار

21-4 تغاربد

22-4 آيين بد

23-4 بازاربد

24-4 كيروگ بد – هنربد

5 – فصل پنجم

شخصيت‌هاي برجسته دوره ساسانيان

1-5 تنسر – تنسر شخصيتي تاريخي است

2-5 ابرسام – تنسر و ابرسام

3-5 كوتير و تقويت روحانيت زرتشتي – كوتير – كوتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي – كويتر كتيبه‌هاي وي

4-5 آذرپاد مهراسپندان

5-5 مهرنرسي

6– نتيجه

7 – فهرست منابع و ماخذ

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *