دانلود متن کامل پايان نامه کارشناسي رشته الهيات با موضوع حج از ديدگاه قرآن

دانلود متن کامل پايان نامه کارشناسي رشته الهيات با موضوع حج از ديدگاه قرآن

دانلود-متن-کامل-پايان-نامه-کارشناسي-رشته-الهيات-با-موضوع-حج-از-ديدگاه-قرآن

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين پست مي توانيد متن کامل پايان نامه کارشناسي رشته الهيات با موضوع حج از ديدگاه قرآن را  با فرمت ورد word دانلود نمائيد:

 

 حج از ديدگاه قرآن

 براي دريافت کارشناسي

مقدمه ………………………………… 1

تبيين موضوع …………………………… 3

اهميت و ضرورت موضوع ……………………. 3

پيشينه موضوع ………………………….. 4

پرسشها وفرضيات ………………………… 5

چکيده ………………………………… 6

فصل اول : حج از نظر لغوي واصطلاحي انواع آن

حج در لغت …………………………….. 8

حج در اصطلاح …………………………… 9

شرافت زماني حج…………………………. 9

اهميت و آثار حج ……………………….. 10

انواع و اقسام حج و عمره ………………… 13

تمتع از نظر لغوي واصطلاحي ……………….. 14

کيفيت حج تمتع …………………………. 14

حج افراد ……………………………… 17

حج قران……………………………….. 18

عمره مفرده و تمتع ……………………… 18

عمره از نظر لغوي و اصطلاحي ………………. 19

عمره مفرده و اعمال آن ………………….. 20

ميقات احرام عمره مفرده …………………. 20

فرق عمره مفرده با عمره تمتع …………….. 21

نتيجه ………………………………… 22

فصل دوم : سيماي حج از ديدگاه قرآن

مقدمه ………………………………… 24

واژه حج در قرآن ……………………….. 24

تاريخ مکه …………………………….. 27

نامهاي مکه: …………………………… 29

 • مکه ………………………………… 29
 • بکه ………………………………… 29
 • بيت العتيق ………………………….. 30
 • بيت المعمور …………………………. 30
 • مسجد الحرام …………………………. 31
 • بيت الحرام ………………………….. 32
 • ام القري ……………………………. 33
 • بلد الامين …………………………… 34

دليل پيدايش کعبه ………………………. 34

تاريخچه مبناي کعبه …………………….. 35

زمان ساختن بناي اوليه کعبه ……………… 39

وجوب و ضرورت حج………………………… 41

آياتي در مورد ادله وجوب حج و عمره ……….. 41

مستطيع کيست؟ ………………………….. 43

 • استطاعت مالي ………………………… 44
 • استطاعت عقلي ………………………… 44
 • استطاعت بدني ………………………… 45
 • استطاعت زماني………………………… 45
 • استطاعت امنيت ……………………….. 45

دعوت به حج اکبر ……………………….. 49

محرمات

مقدمه ………………………………… 52

محرمات احرام ………………………….. 52

1- فلسفه صيد ………………………….. 53

کفاره صيد و شکار بر فرد محرم ……………. 55

حکم شکار کردن حيوانات دريايي و صحرايي ……. 57

حکم شکار بعد از احرام ………………….. 59

2- حکم جدال وفسوق کردن …………………. 60

کفاره جدال ……………………………. 60

 3- حرمت مباشرت…………………………. 61

قرآن اثر اجتناب از محرمات را چنين بيان کرده . 62

واجبات

مقدمه ………………………………… 66

طواف …………………………………. 67

احکام طواف ……………………………. 67

سعي صفا و مروه ………………………… 68

احکام صفا و مروه ………………………. 70

عرفات ………………………………… 71

وقوف در مشعرالحرام …………………….. 73

رمي جمرات …………………………….. 76

قرباني ……………………………….. 78

فلسفه قرباني ………………………….. 78

 • کمک رساني به اهل حجاز يک اصل مي باشد. ….. 79
 • قرباني از شعائر الهي است. ……………. 79
 • کمک به مستمندان و سيرکردن آنها ………… 80
 • رسيدن به تقواي الهي ………………….. 81

حلق و تقصير کردن ………………………. 82

فضيلت حلق …………………………….. 83

حکم حلق و زمان آن ……………………… 84

نتيجه ………………………………… 85

فصل سوم : فلسفه حج

مقدمه ………………………………… 88

1- فلسفه فردي و معنوي

مقدمه ………………………………… 90

بعد معنوي حج ………………………….. 91

حج و کسب معرفت ………………………… 92

انسان و خودسازي ……………………….. 93

عبادت حج، عبادتي بي رياست……………….. 96

بعد معنوي مناسک و اعمال حج و تأثير آن بر فرد 97

بعضي از اسرار حج ………………………. 99

اسرار صفا و مروه ………………………. 99

راز طواف کردن …………………………. 99

سرحلق ………………………………… 100

نتيجه ………………………………… 103

2- فلسفه اقتصادي

بعد اقتصادي حج ………………………… 105

اهداف و آثار تجاري و اقتصادي حج …………. 107

ديدگاه قرآن نسبت به بعد اقتصادي حج ………. 109

ديدگاه قرآن در مورد واژه منافع و نظر مفسران در آن مورد   112

قرباني عامل تقويت کننده اقتصاد جوامع اسلامي .. 114

قرباني عامل برآوردن نياز فقيران …………. 117

نتيجه ………………………………… 119

3- فلسفه اجتماعي

مقدمه ………………………………… 121

ويژگيهاي اجتماع حج …………………….. 122

محتواي اجتماعي حج و آثار آن …………….. 123

ديدگاه قرآن نسبت به اجتماعي بودن حج ……… 125

خانه خدا متعلق به مردم است………………. 126

قيام جهان شمول اجتماعي مسلمانان در پرتو حج .. 128

امنيت اجتماعي مسلمانان …………………. 130

حج تراکم قوه متکثره در نقطه واحده است. …… 131

نتيجه…………………………………. 133

نتيجه گيري کلي ………………………… 134

فهرست منابع …………………………… 135

 

مقدمه

شناخت صحيح مسائل حج به عنوان بخش عمده‌اي از آيات قرآني، معارف، احکام و فقه اسلامي ضرورتي است که همواره مورد توجه مجامع مختلف قرار گرفته است و اين خود فرصتي است که بيشتر به مسائل آن بپردازيم.

بنابراين در قرآن هم سوره اي به اين نام يعني، حج وجود دارد و درچند سوره ديگر از قرآن به مسائل مربوط به آن پرداخته از جمله : بقره،آل عمران، ابراهيم و…

همچنين نزديک سيصد آيه در مورد حج و داستان حضرت ابراهيم (ع) وجود دارد که ما در اين تحقيق قسمتي از آنها را همراه با تفاسير و نظرات نويسندگان بيان مي کنيم.

اما يکي از وظايف مهم ما، قضيه آشنا کردن مردم است به مسائل حج، آدمي بسيار مي بيند که به حج مي روند، زحمت مي کشند ، لکن مساله حج را نمي دانند.

البته عمده ترين مشکلي که در مورد اين عبادت وفرضيه مهم وجود دارد با اين که مومنان با اين عبارت الهي،آشنايي ديرينه دارند، و هر سال با حضور شورانگيز از سراسر عالم، زنگار دل، با زلال زمزم توصيه مي‌زدايند، وبا حضرت دوست تجديد ميثاق مي‌کنند، و اگر چه ميراث ادب فرهنگ ما، مشحون از آموزه هاي حيات بخش حج است،اما هنوز ابعاد بي‌شماري از اين فرضيه مهم ، ناشناخته و مهجور مانده است.

بنابراين در اين پروژه به کمک استاد بزرگوار جناب آقاي محمدي در حد وسع خود سعي کرده ام که تقريباً به گوشه اي از مسائل واعمال آن بپردازيم هر چند که به خاطر کثرت مطالب و گستردگي آن نمي توان همه را بررسي کرد، اما اميدواريم که توانسته باشم به بهتر شناختن اين عبادت بزرگ کمکي کرده باشيم.

اين تحقيق شامل سه فصل مي باشد؛

فصل اول حج از نظر لغوي و اصطلاحي بحث شده و انواع حج و عمره هم بررسي شده است.

در فصل دوم که سيماي حج از ديدگاه قرآن مي باشد تقريباً آيات قرآن را تا حدودي موردبررسي و دسته بندي قرار داديم همچنين آيات مربوط به بناي کعبه و تاريخچه آن و آيات مربوط به محرمات وواجبات حج نيز در اين فصل بحث شده است.

و اما در فصل سوم، اين فصل فلسفه حج مي‌باشد که فلسفه اجتماعي ،اقتصادي و فردي معنوي را به رشته تحرير درآورده، همچنين آياتي که مربوط به آنها درقرآن بيان شده آنها را جمع آوري کرده و در مباحث مربوط به خودشان جاي داده شده است.

ودر آخر هم يک نتيجه گيري کلي از همه مباحث تحقيق به عمل آمده است.

اميد به اين که توانسته باشم اين عبادت بزرگ را که اسلام و قرآن به آن اين قدر اهميت داده اند،با استناد به قرآن تا حدي براي همه روشن ومبرهن گردد.

چکيده

حج از ديدگاه قرآن داراي جايگاه خاصي مي‌باشد و داراي فلسفه و احکام و مناسک معيني مي‌باشد که در فصول سه گانه اين پروژه به چشم مي‌خورد.

در فصل اول حج از نظر لغوي و اصطلاحي بحث شده و معلوم شد که معناي لغوي حج يعني قصد زيارت و آهنگ مي‌باشد و معناي اصطلاحي آن انجام مناسک خاص در زمان و مکان خاص مي‌باشد.

و نيز اشاره شد که جج داراي انواعي همچون تمتع، قِران و افراد است.

فصل دوم سيماي حج از ديدگاه قرآن است در اين فصل به تاريخچه بناي کعبه و اهميت آن واصل وجوب حج پرداخته وسپس آيات اعمال و مناسک ، محرمات مانند :جدال وفسوق، صيد وشکار کردن و… مي‌باشد.

در دنباله نيز به واجبات حج شامل طواف، قرباني کردن، سعي وصفا ومروه و.. پرداخته شده است.

فصل سوم : فلسفه حج مي‌باشد که در اين قسمت ابتدا به فلسفه فردي، معنوي، اجتماعي و اقتصادي آن پرداخته شده است.

در بخش اول آن خودسازي و تقريب به خدا وبعضي از اسرار اعمال بحث شده .

در بخش دوم که اجتماعي مي‌باشد در مورد هماهنگي و وحدت ويکپارچگي مسلمانان مي‌باشد.

در بخش سوم که در مورد فلسفه اقتصادي حج مي‌باشد اين طور به نظر مي‌رسد که حج باعث رشد ورونق مادي و اقتصادي مي‌باشد و در جوامع اسلامي حج، حافظ منافع دنيوي و اخروي امتهاي اسلامي مي‌شود.

تبيين موضوع

حج يک عمل ديني است که قرآن کريم در مورد ابعاد ومسائل مختلف آن سخن گفته در اين پژوهش در مورد ابعاد مختلف حج از جمله مناسک، احکام، و فلسفه حج وديگر اهداف آن از ديدگاه قرآن بحث شده است.

بنابراين در اين تحقيق از ديدگاه قرآن بحث مي‌کنيم نه از ديدگاه ديگران.

البته نظرات مفسران را در مورد آيات و همچنين از کتابهاي ديگر از جمله: صهباي حج جوادي آملي، حج در قرآن محمد علوي مقدم و … نيز استفاده شده تا مطلب روشن تر شود.

اهميت و ضرورت موضوع:

ابعاد ومسائل مختلف حج داراي ضرورتي اساسي است زيرا:

حج يکي از ضروريات اسلام مي باشد و يکي از اساسي ترين فرايض و از مهمترين فروع دين مي باشد. و حج آثار بي شماري بر حيات معنوي و فردي واجتماعي جامعه اسلامي دارد که در قرآن ابعاد مختلف آن مطرح شده است و همچنين براي حج گذار پاداش زيادي مي باشد همچنان که براي هر کدام از عبادات و فريضه‌هاي ديني، گذشته از اثرات تربيتي، اخلاقي و اجتماعي که در انجام تک تک آنها نهفته است، در منابع و مصادر اسلامي از زبان پيامبر و معصومين عليهم السلام اجر و ثوابهايي نيز براي هر کدام از آنها ذکر شده که مسلمانان در طول سال بنا به عشق و علاقه خود جداي از اعمال واجبي که شبانه روز به عهده آنها است به انجام برخي از آنها مبادرت ورزند تا بدين وسيله تقرب به خداوند متعال را فراهم نموده و با دستي پر،راه بهشت را براي خود هموار کنند.

بديهي است که ميزان ونوع پاداش ها براي هر يک از اعمال ديني از ويژگي خاصي برخوردار است . فريضه مقدس حج که يکي از ارکان اسلام مي‌باشد و در طول عمر فقط يک بار انجام آن بر هر فرد مسلمان واجب مي‌شود ، تبلوري است که همه احکام و عبادات وصورتي است که مجسم از اسلام،به گونه اي که درآن ،نماز و راز ونياز با خدا، امساک و خودداري از بسياري از کارها، هجرت ودوري از وطن، جهاد با نفس، صرف مال، گذشتن از لذتها، تحمل بسياري از سختي‌ها و شدايد وکارهاي ديگري که تنها در حين انجام اين فريضه مقدس مي‌توان آنها را درک و توصيف کرد، وجود دارد.

در مورد اهميت و ثواب اين سفر معنوي روايات زيادي از ائمه معصومين نقل شده است امام علي(ع) درباره فضيلت حج و عمره مي‌‏فرمايند :بهترين وسيله اي که سالکان براي رسيدن به خدا بدان جنگ مي‌زنند، ايمان به اوپيامبرش در راه او .. وزيارت خانه او در حج وعمره است؛ همانا حج و عمره فقر را از ميان برمي‌دارد و گناه را مي ريزد:

« ان افضل فاتوسل به المتوسلون الي الله سبحانه و تعالي الايمان به ورسوله والجهاد في سبيله … وحج البيت واعتماده فإنها ينفيان الفقر و يرخصان الذنب…»

پيشينه موضوع

با توجه به اين که حج اززمان حضرت آدم (ع) آغاز شد و در زمان حضرت ابراهيم (ع)‌به عنوان سنت وشريعتي فراگير مطرح شد ولي در زمان پيامبر اسلام (ص) در سال ششم بعثت به امر خداوند و نه در اسلام احيا و مردم بدان فراخوانده شدند. پس از آن به همين منوال ادامه داشته و نخستين بار قرآن و بعد روايات و بعد کتب بسياري زيادي در طول تاريخ راجع به احکام و ابعاد حج نوشته شده است که به عنوان نمونه مي‌توان از کتبي مثل صهباي حج از جوادي آملي، حج در قرآن و حديث از محمد ري شهري و اسرار و مناسبک حج از محمد تقي حکيم و .. ياد کرد.

پرسشها

 • حج از نظر لغوي و اصطلاحي تعريف کنيد؟
 • سيماي حج در قرآن چگونه ترسيم شده است؟
 • فلسفه فردي و اجتماعي حج چگونه در قرآن بيان شده است؟

فرضيات

 • حج مجموعه‌اي از اعمال خاص از طرف خداوند متعال براي سيردادن انسان از حاکم خاکي به عالم انس با خدا و فرشتگان مي‌باشد.
 • حج مظهر تحقق همه معارف است و داراي فلسفه اجتماعي و فردي و معنوي است.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فايل ورد به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشکال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و کامل است)

متن کامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تکه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن کامل پايان نامه

همراه با تمام ضمائم (پيوست ها) با فرمت ورد word که قابل ويرايش و کپي کردن مي باشند

موجود است

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.