دانلود فایل ورد و قابل ویرایش مقاله آسفالت متخلخل

دانلود فایل ورد و قابل ویرایش مقاله آسفالت متخلخل

دانلود-فایل-ورد-و-قابل-ویرایش-مقاله-آسفالت-متخلخل

دانلود تحقیق آسفالت متخلخل

فایل 
ورد
29  صفحه

 

چکیده

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎرﺑﺮد آﺳﻔﺎﻟﺖ
ﻣﺘﺨﻠﺨﻞ در ﺟﺎده ﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﺳﺖ :

      
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﺪاي ﭼﺮخ
وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﺪا ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﻃﺮاف ﺟﺎده.

       
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺪا ﺑﻪ داﺧﻞ
ﺧﻮدرو و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ راﻧﻨﺪه.

       
ﮐﺎﻫﺶ ﭘﺨﺶ آب ﺑﻬﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر
ﺧﻮدرو و در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ آب ﺑﺮ روي ﺟﺎده وﺟﻮد دارد.

       
ﺣﺬف آب ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ و ﭘﺪﯾﺪه آب
ﻟﻐﺰي روي ﺳﻄﺢ راه ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ.

       
اﺻﻼح ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻐﺰﻧﺪﮔﯽ در ﺳﻄﺢ
راه و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت.

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺳﺒﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﻨﺮ ﺑﺮاي راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. و در
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع آﺳـﻔﺎﻟﺖ ﮔـﺰاف ﮔـﻮﺋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. 

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *