تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تفاوت-های-فسخ-و-انفساخ-در-حقوق-ایران-و-فقه-امامیهنوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
فسخ
و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و
دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود
دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق
می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف
دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال
شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را
از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ
منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ
مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ
وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.
کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مسئله 3
سوالات تحقیق 3
سوال اصلی تحقیق 3
فرضیه اصلی تحقیق 3
سوالات فرعی تحقیق 4
فرضیه های تحقیق 4
پیشینه تحقیق 4
اهداف تحقیق 4
روش تحقیق 5
فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم 6
مبحث اول: واژه شناسی 7
گفتار اول: واژگان اصلی 8
بند اول: عقد 8
بند دوم: قرارداد 11
بند سوم: معامله 12
الف: معامله به معنای اعم 13
ب: معامله به معنای خاص 13
ج: معامله به معنای اخص 14
د: عقد، معامله و قرارداد 14
بند چهارم: ایقاع 16
بند پنجم: فسخ 18
بند ششم: انفساخ 20
گفتار دوم: واژگان مرتبط 20
بند اول: انحلال عقد 21
بند دوم: حق واسقاط آن 23
مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ 26
گفتار اول: شرط ضمن عقد 26
بند اول: ماهیت اعتباری 27
بند دوم: وابستگی شرط به عقد 28
بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد 29
بند چهارم: شرط فاسخ 30
گفتار دوم: حکم قانون 31
بند اول: خیارات معینه 34
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص 35
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن 35
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36
گفتار دوم: قلمرو قرارداد 37
بند اول: تعهدات تصریح شده 39
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد 40
ب: مقدور بودن موضوع تعهد 40
بند دوم: تعهدات ضمنی 40
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه 43
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر 45
گفتار اول: مفهوم فسخ 48
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ 49
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ 54
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ 58
گفتار دوم: مفهوم انفساخ 59
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی 60
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ 64
ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم 67
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه 69
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد 69
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد 73
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله 76
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته 81
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله 82
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ 84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ 96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص 104
نتیجه گیری 108
ارائه پیشنهادها 110

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *