تحقیق درباره خودكشي

تحقیق درباره خودكشي

تحقیق-درباره-خودكشيلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 26 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏مقدمه:
‏به نظر مي رسد كه خودكشي خصوصي‏‌‏ترين اقدامي مي باشد كه ممكن است از جانب يك شخص سر بزند، معهذا مناسبات اجتماعي در سبب سازي آن نقش با اهميتي دارند و اين اقدام ناشي از يك برخورد اجتماعي عميق است. و گرچه در ظاهر هدف خودكشي منحصراً نابودي شخص است ليكن همچنين عمل تجاوزكارانه ايست عليه افراد ديگر.
‏مطالعه خودكشي نشان مي دهد كه عمل انسان هراندازه هم كه شخصي باشد تأثير متقابلي روي افراد ديگر هم مي گذارد و اين مؤيد اين مطلب مي باشد كه هر فرد را جدا از قالب اجتماعي اش و به تنهايي نمي توان درك كرد.
‏مسأله خودكشي امروزه جنبة پژوهشهاي علمي پيدا كرده است.
‏در بررسي هاي مسأله خودكشي به اين نتيجه رسيده اند كه تنها انسان مي‏‌‏باشد كه مي تواند مرگ را خود اداره كند و خود را بكشد و اين حقيقت دارد كه برخي از حيوانات تحت شرايط معين رفتارشان طوري است كه منجر به مرگ آنها مي شود اما شاهدي در دست نيست كه اين رفتار حيوانات با آرزوي مرگ باشد و عمل خود نابودي كه با انديشة مردن همراه نباشد خودكشي نيست. (پس انسان است كه مي تواند دست به خودكشي بزند)
‏خودكشي در همه جا ديده مي شود و دوره اي از تاريخ يافت نمي شود كه در آن خودكشي ذكر نشده است افراد كمي پيدا مي شوند كه هرگز افكار خودكشي به ذهنشان خطور نكرده باشد.
‏تعريف روشن اصطلاحات در اين زمينه مسألة اساسي است كه خودكشي نه تنها به معني ‏«‏عمل عليه حيات شخصي‏»‏ بلكه به معني شخصي كه به دست خود مي ميرد و يا شخصي كه تمايل در خودكشي دارد نيز تعريف مي شود معهذا كلمة خودكشي در مورد آسيب رساندن به خود به نحو كشنده نيز بررسي مي‏‌‏شود. مسأله قصد خودكشي بيشتر در اين دوران مورد توجه قرار گرفته است و سابقاً رسم بر اين بوده كه اين موارد را فقط به عنوان يك خودكشي سرهم‏‌‏بندي شده و بدون توجه به خصوص به جز از نظر يك اختلال رواني درمان مي كردند درحالي كه خودكشي حتماً بررسي به خصوصي را نيازمند است، زيرا اين عمل نمايندة مشكلات با اهميت بسياري است.
‏14-خودكشي
‏خودكشي – Suicide
‏ به معناي نابود كردن و از بين بردن خود، پديده اي است كه ساليان دراز از روابط عشيره اي و سنتي تا روابط پيچيدة شهرهاي امروزي، گريبان بشر را گرفته و در فراز و نشيب تحولات اجتماعي قلب و روح خانواده‏‌‏ها و اجتماع را آزرده است. زندگي شهري، انبوهي جمعيت، عدم تجانس افراد با هم، احساس غربت و تنهايي ناشي از آن، كاهش محبت خانوادگي و رها شدن فرد به سرنوشت خود چشم‏‌‏هم‏‌‏چشميها، پيدا شدن آرزوهاي دور و دراز در زندگي مادي، محروميت در عشق، فقر مادي ‏- در سال 1989 در هندوستان 25470 نفر زن به دليل نداشتن جهيزيه كافي در اثر خودكشي جان خود را از دست دادند. مسؤولان علت اصلي خودكشي در بين زنان گروه سني 18 تا 30 سال را فقر مادي و نداشتن امكان براي تهية جهيزيه دانسته اند (- روزنامه سلام، شماره 87، يكشنبه 24 شهريور ماه 1370) در ازبكستان 76 درصد خودكشيها ناشي از اختلالات خانوادگي و ناراحتيهاي رواني و 24 درصد معلول شرايط ناهنجاريهاي اقتصادي مي باشد. در ضمن آن گروه از زنان ازبك كه اگر از خودكشي جان سالم به در ببرند، با سرنوشت تلختري روبرويند، زيرا آنان از سوي جامعه به عنوان انسانها معلول طرد مي شوند (روزنامه كيهان، شماره 14272، دوشنبه 11 شهريورماه 1370)
‏ و دهها عامل ديگر آنچنان ناراحتيهايي براي افراد فراهم آورده كه فرد تنها راه نجات خود را نابودي خويش جستجو مي كند.
‏در فرا راه رشد و توسعة اقتصادي ‏–‏ اجتماعي، هرچه بر پيچيدگي روابط و مناسبات اجتماعي افزوده مي شود، فاصلة طبقاتي هم بيشتر مي گردد و سرخوردگيها فزوني مي يابد و در نهايت به افزايش تعداد خودكشي منجر مي‏‌‏شود.
‏از هم گسيختگي پيوندهاي سنتي و همبستگيهاي اجتماعي و نيز بيگانه شدن با ارزشها و هنجارهاي جامعة خودي، موجب فزوني نرخ خودكشي در جامعه ها به ويژه در جامعه هاي صنعتي گرديده است.
‏تعريف خودكشي
‏دست بافتن به تعريفي جامع و مانع براي خودكشي كار ساده اي نيست. ملاك كار اكثر كساني كه از خودكشي تعريف كرده اند بر اساس تعريف دوركيم بوده است. دوركيم در سال 1897 تعريف زير را ارائه داد: ‏«‏خودكشي به هر حالتي از مرگ اطلاق مي شود كه نتيجة مستقيم يا غيرمستقيم عملي باشد كه شخص قرباني آن را انجام داده و از نتيجة عملش آگاه بوده است.‏»
‏«‏كردار مثبت‏»‏ مثل اين است كه فرد گلوله‏‌‏اي را در شقيقة خود خالي كند. ‏«‏كردار منفي‏»‏ مانند آن است كه انسان خانه‏‌‏اي را كه در آتش شعله‏‌‏ور است ترك نكند يا آنقدر از خوردن غذا خودداري كند كه بميرد اصطلاحات ‏«‏مستقيم‏»‏ يا ‏«‏غيرمستقيم‏»‏ بازگوكنندة تمايز همانند تمايز مثبت و منفي است. يك گلوله در شقيقه مستقيماً به مرگ مي انجامد، درحاليكه ترك نكردن خانه اي شعله‏‌‏ور در آتش يا امتناع از خوردن غذا ممكن است غيرمستقيم يا نهايتاً به نتيجة منظور يعني به مرگ كشيده شود يا نتيجة آن مرگ باشد.
‏هاليواكس فرانسوي با وجود اين كه از تعريف فوق انتقاد كرده اما اظهار داشته تعريف ديگري را نميتوان جانشين آن كرد!
‏اين تعريف نه تنها موارد خودكشي، بلكه موارد مشابه ديگري را هم در بر مي‏‌‏گيرد: يك افسر فرمانده كه كشتي خود را غرق مي كند تا تسليم نشود؛ يك سامورايي ژاپني كه خود را مي كشد؛ زيرا شرف خويش را لكه دار مي بيند. برخي زنان هندي كه بنا به رسم خويش مجبور بودند همراه شوهرانشان به گور بروند. نمونه‏‌‏هاي ديگر خودكشي هستند به عبارت ديگر، تمام موارد مرگ اختياري كه در هاله اي از قهرماني و افتخار پيچيده شده و در نگاه نخست به نظر نمي رسد خودكشي باشد، مانند مرگ عشاق نوميد، بانكداران ورشكسته در شرايط ناهنجار اقتصادي، جنايتكار دستگير شده و … كه گاه خبر يا تفسير آنها در ستون حوادث روزنامه‏‌‏ها مي آيد، همه بايد جزو خودكشي شمرده شوند.
‏انواع خودكشي
‏دوركيم در مطالعة كلاسيك خود از ميزانهاي خودكشي در فرانسه، انگلستان، دانمارك و … آن را در چهار گروه متمايز تقسيم كرد و در هر يك از اين انواع رابطه خاص را بين فرد و جامعه بر اساس ‏«‏همبستگي گروهي‏»‏ ارايه داد:
‏الف) خودكشي دگرخواهانه
‏در خودكشي دگرخواهانه فرو وظيفه اخلاقي عميقي را در خود احساس مي كند و علاقمند مي شود تا خود را فداي ديگران كند. وقتي فردي به احساس همبستگي و انسجام قوي نسبت به يك گروه فوق‏‌‏العاده يك پارچه و متحد مقيد باشد، ارزشها و هنجارهاي گروه را از آن خود مي داند و بين منافع خود و گروه فرقي نمي گذارد. در چنين شرايطي فرد در آرزوي فدا كردن زندگي خود به خاطر هدفهاي گروه خواهد بود. به عنوان مثال، مي توان خلبانان از جان گذشتة ژاپني در جنگ جهاني دوم را نام برد و يا جاسوسي كه دستگير شده، قبل از آن كه حرفي بزند و اسراري را فاش كند، كپسول سمي را مي بلعد، يا موردي كه در برخي از جامعه

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *