تحقیق درباره خشکسالي

تحقیق درباره خشکسالي

تحقیق-درباره-خشکساليلینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏«‏ ‏خشکسالي‏ ‏»
‏ ‏مفهوم خشكسالي :

‏ خشكسال‏ی‏ حالت‏ی‏ نرمال و مستمر از اقليم است . گرچه بسيار‏ی‏ به اشتباه آن را واقعه ا‏ی‏ تصادف‏ی‏ و نادر م‏ی‏ پندارند . اين پديده تقريباً در تمام‏ی‏ مناطق اقليم‏ی‏ رخ م‏ی‏ دهد ، گرچه مشخصات آن از يك منطقه به منطقه ديگر كاملاً تفاوت م‏ی‏ كند . خشكسال‏ی‏ يك اختلال موقت‏ی‏ است و با ‏خشك‏ی‏ تفاوت دارد چرا كه خشك‏ی‏ صرفاً محدود به مناطق‏ی‏ با بارندگ‏ی‏ اندك است و حالت‏ی‏ دائم‏ی‏ از اقليم م‏ی‏ باشد .
‏خشكسال‏ی‏ جزء‌ بلايا‏ی‏ طبيع‏ی‏ نامحسوس است . گر چه تعاريف متفاوت‏ی‏ برا‏ی‏ اين پديده ارائه شده ليكن در كل حاصل كمبود بارش در ط‏ی‏ يك دوره ممتد زمان‏ی‏ معمولاً يك فصل يا بيشتر م‏ی‏ باشد . اين كمبود منجر به نقصان آب برا‏ی‏ برخ‏ی‏ فعاليت ها ، گروهها و يا يك بخش زيست محيط‏ی‏ م‏ی‏ ش‏ود‏ . خشكسال‏ی‏ بايست‏ی‏ در رابطه با برخ‏ی‏ شرايط متوسط درازمدت از موازنه مابين بارش و تبخير و تعرق درنظر گرفته شود ، معمولاً در هر منطقه ا‏ی‏ يك شرايط خاص بعنوان “ نرمال ” تعريف م‏ی‏ شود .

‏2
‏ بعلاوه اين پديده با زمان ( فصل اصل‏ی‏ وقوع اين پديده ، تأخير در شروع فصل باران‏ی‏،‏ وقوع بارش در ارتباط با مراحل اصل‏ی‏ رشد گياه ) و نيز مؤثر بودن بارش ها ( شدت ، بارش ، تعداد رخدادها‏ی‏ بارندگ‏ی‏ ) مرتبط است .

‏ ساير فاكتورها‏ی‏ اقليم‏ی‏ نظير دما‏ی‏ بالا ، باد شديد و رطوبت نسب‏ی‏ پايين تر غالباً در بسيار‏ی‏ از نقاط جهان با اين پديده همراه شده و م‏ی‏ توانند به طرز قابل ملاحظه بر شدت آن بيفزايند .
‏ خشكسال‏ی‏ را نبايست صرفاً بعنوان پديده ا‏ی‏ كاملاً فيزيك‏ی‏ يا طبيع‏ی‏ درنظر گرفت . تأثيرات آن در جامعه ماحصل ايفا نقش‏ی‏ مابين يك رخداد طبيع‏ی‏ ( بارش كمتر از حد مورد انتظار به دليل تغييرات اقليم‏ی‏ ) و نياز مردم به منابع تأمين آب م‏ی‏ باشد . انسانها معمولاً از تأثيرات ‏خشكسال‏ی‏ لطمه م‏ی‏ بينند خشكسال‏ی‏ ها‏ی‏ اخير در هر دو گروه كشورها‏ی‏ توسعه يافته و در حال توسعه نتايج اقتصاد‏ی‏ ، تأثيرات زيست محيط‏ی‏ و دشواريها‏ی‏ شخص‏ی‏ به بار آورده كه جملگ‏ی‏ باعث شده اند كه آسيب پذير‏ی‏ تمام‏ی‏ جوامع به اين پديده زيانبخش طبيع‏ی‏ مدنظر قرار گيرد . دو نوع تعر‏يف‏ كل‏ی‏ خشكسال‏ی‏ وجود دارد :
‏4
‏ ‏تعريف عملي خشکسالي :
تعاريف عملي به افراد کمک مي کند تا شروع ، خاتمه و درجه شدت خشکسالي را تشخيص دهند . براي تعيين شروع خشکسالي تعاريف عملي ، ميزان انحراف از ميانگين بارش يا ساير متغيرهاي اقليمي در طول يک دوره زماني را مشخص مي کند . اين امر معمولاً با مقايسه وضعيت فعلي نسبت به متوسط هاي گذشته که غالباً مبتني بر دوره آماري30 ساله است انجام مي شود .

‏ ‏حد آستانه تعيين شده به عنوان شروع يک خشکسالي ( مثلاً 75 درصد بارش متوسط در طول يک دوره زماني مشخص) معمولاً‌ بيشتر به صورت قراردادي انتخاب مي شود تا بر مبناي رابطه دقيق تأثيرات خاص آن بر محيط .‏  ‏
در تعريفي عملي از خشکسالي براي کشاورزي مقدار بارندگي روزانه با مقادير تبخير و تعرق مقايسه مي شود تا سرعت ( نرخ ) تخليه رطوبت خاک تعيين شود و اين روابط برحسب ميزان تأثيرات خشکسالي بر رفتار گياه ( يعني رشد و عملکرد ) در مراحل مختلف نمو گياه بيان گردد .
تعاريفي نظير اين مورد را مي توان در ارزيابي عملي شدت و اثرات خشکسالي براساس متغيرهاي هواشناسي ، رطوبت خاک و شرايط گياه در طي فصل رشد مورد استفاده قرار داد و مستمراً تأثير بالقوه اين شرايط را بر عملکرد نهايي ارزيابي کرد . بعلاوه اين تعاريف عملي در تحليل تناوب شدت و تداوم خشکسالي براي يک دوره تاريخي مفروض نيز کاربرد دارند . ليکن چنين تعاريفي نيازمند داده هاي جوي در مقياس هاي زماني ساعتي، روزانه ، ماهانه و ساير مقاطع زماني و احتمالاً داده هاي مربوط به تأثير پذيري از پديده نظير عملکرد محصول بسته به ماهيت تعريف ، مورد استفاده قرار مي گيرند .تدوين ماهيت اقليم شناسي خشکسالي يک منطقه ، و درک بيشتري از خصوصيات و احتمال وقوع مجدد در شدت هاي مختلف اين پديده بدست مي دهد .
اطلاعاتي از اين نوع در تهيه راهبردهاي تقليل اثرات و واکنش اين پديده و طرحهاي آمادگي بسيار سودمند است .

 

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *