بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

بررسی-فعل-فحشا-در-فضای-مجازی-از-دیدگاه-فقه-امامیه-و-حقوق-ایراننوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
بی گمان
مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و
موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و…
است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن
مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا
در كنار استفاده مشروع و ضروري از اينترنت برخي سوءاستفاده كنندگان و
بزهكاران هم هستند كه به نيات مختلف موجبات اشاعه فساد و منكر را فراهم
آورده و تهديدي براي خانواده و جامعه محسوب مي گردند. محاسن استفاده از
اينترنت بر كسي پوشيده نيست و در استفاده مشروع از آن كسي حكم به حرمت آن
نداد. اما معايب و خطراتي نيز در آن وجود دارد كه به استفاده نامشروع تعبير
شده و دسترسي كاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتك حرمت و … مي
گردد و بر اساس آيات قرآن كريم مانند آيه ۱۹ سوره نور و روايات كثيره از
معصوم (ع) دوري از فحشا و جلوگيري از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات
دنيوي و اخروي است. لذا فضاي مجازي (اينترنت) در صورتي كه بستري باشد براي
اشاعه فساد و حرام بر حاكميت اسلامي فرض است كه به هر نحو جلوي آن را
بگيرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزير و در پاره اي موارد حكم به
افساد في الارض داده اند. در حقوق ايران نيز قانون مجازات اسلامي مواد ۶۳۹ و
۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعي
و بصري نيز مجازات حبس، جزاي نقدي و در صورت تكرار عامل را به افساد في
الارض محكوم مي نمايد. و ماده ۱۴ قانون جرايم رايانه اي از آن به هرزه
نگاري تعبير مي نمايد.
واژگان كليدي: فضاي مجازي، مصاديق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول: كليات تحقيق
۱-۱- بيان مسئله 5
۱-۲- پرسش هاي تحقيق 6
۱-۳- فرضيات تحقيق 7
۱-۴- اهداف و ضروريات تحقيق 7
۱-۵-پيشينه تحقيق 7
۱-۶- روش تحقيق 8
فصل دوم: تعاريف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- جرم 10
۲-۲- انواع جرايم 11
۲-۳- هرزه نگاري 12
۲-۳-۱- مفهوم پورنوگرافي(pornography) 15
۲-۳-۲- پیشینه پورنوگرافي (هرزه نگاري) 18
۲-۴- اينترنت 20
۲-۴-۱- اينترنت بي سيم 21
۲-۴-۲- اينترانت 22
۲-۴-۳- اكسترانت 23
۲-۵- جرم سايبري 24
۲-۶- اهداف مجرمان سايبري 26
۲-۶-۱- تفريح و سرگرمي 26
۲-۶-۲- كسب منفعت مالي 27
۲-۶-۳- رفع نيازهاي جنسي 28
فصل سوم: مباني فقهي فحشا در فضای مجازی
۳-۱- جرايم اینترنتی قوادي و پورنوگرافي (هرزه نگاري) 31
۳-۱-۱- قوادي 31
۳-۱-۲- پورنوگرافي 37
۳-۲- تعزير مرتكب محرمات در فقه 38
۳-۲-۱- اشاعه فحشا ۳۹
۳-۲-۲- اعانه بر اثم۴۰
۳-۲-۳- افشاي سر۴۱
۳-۳- جواز جعل تعزير براي اعمال مفسده آور 43
۳-۴- مباني فقهي پيشگيري از جرم و فحشا 44
۳-۴-۱- پيشگيري فراگير 44
۳-۴-۲- پيشگيري اصلاحي 47
۳-۴-۲-۱- دين باوري و پرورش روحية دينداري 48
۳-۴-۲-۲-ترويج اخلاق و ارزش هاي انساني 60
۳-۴-۲-۳- احكام و مقررات پيشگيرانه 63
۳-۵- پيشگيري وضعي 65
۳-۵-۱- محافظت از آماج جرم 67
۳-۵-۲- ايجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان 70
۳-۶- پيشگيري كيفري 72
فصل چهارم: مصاديق قانوني مجازات فحشا در فضای مجازی
۴-۱- جرايم عليه اخلاق و عفت عمومي 78
۴-۲- هرزه نگاري در فضاي غيرمجازي 79
۴-۲-۱- عنصر قانوني 79
۴-۲-۲- عنصر مادي 80
۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه 80
۴-۲-۲-۱-۱- توليد آثار هرزه نگارانه 81
۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه 82
۴-۲-۲-۲- مرتكب 87
۴-۲-۲-۳- بزه ديده 89
۴-۲-۲-۴- دريافت كننده 90
۴-۲-۲-۵- موضوع جرم 91
۴-۲-۲-۶- وسيلة ارتكاب 92
۴-۲-۲-۷- نتيجة مجرمانه 93
۴-۲-۳- عنصر رواني 94
۴-۲-۳-۱- هرزه نگاري هاي عمدي 95
۴-۲-۳-۲- هرزه نگاري هاي غيرعمدي 102
۴-۳- مجازات 105
۴-۴- هرزه نگاري در فضاي مجازي 107
۴-۴-۱- عنصر مادي 107
۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه 107
۴-۴-۱-۱-۱- توليد 107
۴-۴-۱-۱-۲- انتشار 108
۴-۴-۱-۱-۳- توزيع 108
۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن 109
۴-۴-۱-۱-۵- ذخيره 109
۴-۴-۱-۱-۶- نگهداري 110
۴-۴-۲- موضوع جرم 110
۴-۴-۲-۱- وسيلة ارتكاب جرم 111
۴-۴-۲-۲- نتيجة مجرمانه 113
۴-۴-۳- عنصر رواني 113
۴-۵- مجازات پورنوگرافي رايانه اي 114
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 118
منابع و مآخذ 124

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *