بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران

بررسی سوگند و آثار حقوقی آن در حقوق ایران

بررسی-سوگند-و-آثار-حقوقی-آن-در-حقوق-ایراننوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 65 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
هدف
از پژوهش حاضر بررسی سوگند و تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و
قوانین موضوعه کشورمان است.بحث سوگند در قانون مدنی بعنوان یکی از اقسام
ادله قانونی مطرح گردیده است و این دلیل از جهت سلسله مراتب و اهمیت در
اثبات و رد دعاوی پس از اقرار، سند رسمی، شهادت ، و امارات قرار گرفته است .
لیکن چون مواد قانونی دربارهء سوگند در قانون مدنی مجمل بیان شده است لذا
با توجه به این اجمال در قانون ما موضوع مورد بحث و تحقیق این رساله سوگند و
تاثیر آن در اثبات و رد دعاوی در فقه و قوانین موضوعه انتخاب شده است .
اجمال و سکوت قانونی مدنی از یک طرف و الزام قاضی به فصل خصومت از طرف دیگر
موجب گردیده است که در قانون‌اساسی مجوز رجوع قاضی به منابع فقهی و نظرات و
فتاوای علماء برای دریافت حکم مسئله متنازع فیه پیش‌بینی گردد. با توجه به
اینکه استدلال امری شخصی می‌باشد در نتیجه هر یک از قضات در مورد مشابه در
هنگام رجوع به منابع فقهی و نظرات علماء برداشت و انتخاب متفاوت دارند. بر
همین اساس امکان صدور آراء متفاوت از طرف محاکم در موارد مشابه امکان‌پذیر
است . این نقیصه را می‌توان با بسط و گسترش مواد قانون برطرف نمود. با
مراجعه به کتب فقهی معتبر و بررسی نظرات و آراء بزرگانی چون شیخ طوسی، شیخ
انصاری، شهیدین، شیخ محمدحسن نجفی و امثالهم و توجه به سیر تاریخی و تشخیص
سیر تکاملی مباحث فقهی می‌توان مطالب موردنظر قانون در مورد سوگند و تاثیر
آن در اثبات و رد دعاوی را تامین نمود. با توجه به اینکه اکثریت قریب به
اتفاق مواد قانونی مدنی از فقه اسلامی اخذ گردیده است و تعریفات و اصطلاحات
حقوقی نیز بر این اساس برگرفته از منابع فقهی است . با این وجود در عمل
اصطلاحات حقوقی محدودتر از اصطلاحات فقهی است . لذا می‌توان با توجه به
متقضیات زمان و مکان که سبب رشد مسائل فقهی گردیده است ، اصطلاحات حقوقی را
نیز بسط و گسترش داد و در نتیجه این بسط و گسترش است که اصطلاحات حقوقی و
فقهی با یکدیگر از نظر کیفی و کمی نزدیکتر شده نهایتا اجمال و سکوت مواد
قانونی نیز برطرف گردد.
کلید واژه : سوگند ، قسم ، حلف،استحلاف، تحالف،محالفه ، ادله اثبات دعوی ، حقوق کیفری ، دادگاه دعوی ، شهادت ، قران، مجازات

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیّات تحقیق 3
۱-۱- بیان مسأله 3
۱-۲- اهميت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 5
۱-۳-۱- هدف کلی 5
۱-۳-۲- اهداف جزئی 5
۱-۴- سئوالات تحقیق 6
۱-۴-۱- سئوال اصلی 6
۱-۴-۲- سئوالات فرعی 6
۱-۵- فرضیات تحقیق 6
۱-۵-۱- فرضیه اصلی 6
۱-۵-۲- فرضیات فرعی 6
۱-۶- پیشینه تحقیق 7
۱-۷- روش تحقیق 9
۱-۸- مفاهيم ، اصطلاحات و متغيرها 9
فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 10
۲-۱- تعاریف سوگند 10
۲-۱-۱- واژگان شناسی سوگند 10
۲-۱-۲- تعریف قسم ( سوگند) 11
۲-۲-کاربردهای حقوقی سوگند 13
۲-۲-۱- سوگند به مثابه‏ی یکی از ادله‏ی‏ اثبات دعوی 13
۲-۲-۱-۱- سوگند مستقل از بیّنه 13
۲-۲-۱-۲-سوگند مدعی منضم به شاهد واحد 14
۲-۲-۱-۳-سوگند مدعی منضم به بینه‏ی شرعیه‏ در دعوی برمیت 14
۲-۲-۲- سوگند در حقوق جزا 14
۲-۲-۳- سوگند از نظر آیین دادرسی مدنی 15
۲-۲-۴- سوگند در حقوق تعهدات 16
۲-۲-۵- سوگند در حقوق اداری 17
۲-۲-۶-سوگند در حقوق خانواده 17
۲-۲-۷- سوگند در تاریخ سیاسی 18
فصل سوم : سوگند و آثار آن در نظام حقوقی ایران 19
۳-۱- سوگند و تاثیر آن در دادگاه رسیدگی به دعوی 19
۳-۲- شرايط سوگند در حقوق 20
۳-۲-۱- دليليت سوگند در حقوق 20
۳-۲-۱- ۱- موارد قابل قبول سوگند 20
۳-۲-۱- ۲- موارد غير قابل قبول سوگند 22
۳-۲-۲- بيان قسم « سوگند » 22
۳-۲-۲- ۱- به چه كسي قسم ياد مي شود؟ 23
۳-۲-۲- ۲- قسم مغلَّظ 24
۳-۲-۲- ۳- محل اداي قسم 24
۳-۳- شرايط حالف در سوگند و قسم در حقوق ایران 25
۳-۳-۱- دارا بودن شرايط كمال 25
۳-۳-۲- عمل يا موضوع بايد منتسب به حالف باشد 25
۳-۳-۳- حالف بايد مباشرت در اداي قسم داشته باشد 25
۳-۳-۴- حالف بايد شخص حقيقي باشد 25
۳-۴- انواع قسم و سوگند در حقوق ایران 26
۳-۴-۱- قسم منكر 26
۳-۴-۱- ۱- قسم بتي 26
۳-۴-۱-۲- قسم نفي العلم 27
۳-۴-۲- قسم مدعي 27
۳-۴-۲- ۱- قسم جزء بينه 27
۳-۴-۲- ۲- قسم استظهاري 28
۳-۴-۲- ۳- قسم قسامه 29
۳-۴-۲- ۴- تعداد و جنسيت قسم خورندگان 31
۳-۴-۲- ۵- قسم مرجوع از منكر و قسم متعاقب نكول منكر 31
۳-۴-۳- قسم يمين العقد 32
۳-۵- آثار سوگند در حقوق ایران 33
۳-۵-۱- قاطع بودن دعوي 33
۳-۵-۲- تكذيب قسم و مجازات كيفري و مدني حالف كذب 33
۳-۵-۳- نسبي بودن آثار قسم 33
۳-۵-۴- موارد تحالف 34
فصل چهارم : بررسی محدودیت‌های ناشی‌ از ویژگی‌های خود سوگند‌ در حقوق ایران 36
۴-۱- محدودیت‌های ناشی‌ از ویژگی‌های خود سوگند‌ 36
۴-۱-۱- تشریفاتی‌ بـودن‌ سـوگند 36
۴-۱-۱-۱- لزوم ادای سوگند نـزد قـاضی 36
۴-۱-۱-۲- لفظی بودن سوگند 37
۴-۱-۲- سوگند دلیلی‌ تنهاست‌ 38
۴-۱-۲-۱- اصل:تنها بودن سـوگند در دعـاوی 38
۴-۱-۲-۲- استثنائات:مـوارد جمع سوگند با‌ ادلۀ‌ قانونی دیگر 40
۴-۱-۲-۲-۱- مصادیق‌ استثنایی‌ 40
۴-۱-۲-۲-۲- مقایسۀ سوگند تکمیلی و سوگند استظهاری 41
۴-۱-۳- استفاده از سوگند قاعدتا از حـقوق و تـکالیف طـرفین دعواست‌ 43
۴-۱-۳-۱- قـاعده:ضـرورت مداخلۀ اصحاب دعوا یا یکی از آنها در سـوگند 43
۴-۱-۳-۱-۱- مرحله اول:تقاضای سوگند 43
۴-۱-۳-۱-۲- مرحلۀ دوم:ادای سوگند 44
۴-۱-۳-۲- اسـتثنا:کـاهش نقش طرفین دعوا؛مداخلۀ دادگاه در‌ سوگند 46
۴-۱-۳-۲-۱- دلیل خواهان سند رسمی است‌ 46
۴-۱-۳-۲-۲- وقتی مستند خواهان‌ بینه‌ باشد 47
۴-۱-۳-۲-۳- وقتی خواهان دلایل اثباتی دیگری دارد. 47
۴-۱-۳-۳- آثار قاعدۀ مداخلۀ طرف‌ یا‌ طرفین دعوا در سوگند 48
۴-۱-۴- سـوگند به شهادت طلبیدن خـداوند برای اثبات‌ حق‌ خویش علیه طرف دعواست 49
۴-۲- محدودیت‌های مربوط به دعوا 50
۴-۲-۱- شرایط مربوط به خود دعوا 51
۴-۲-۱-۱- شرایط ساختاری دعوا 51
۴-۲-۱-۲- تـوانایی‌ اثبات‌ دعوا به وسیله شهادت شـهود 52
۴-۲-۱-۲-۱- توانایی اثبات دعوا در سوگند مبتنی بر درخواست 53
۴-۲-۱-۲-۲- توانایی اثبات دعوا در سوگند استظهاری‌ 54
۴-۲-۱-۳- لزوم وجود دلیـل اثـباتی در موارد خاص و کارایی نبودن سوگند 54
۴-۲-۱-۴- کاربرد‌ سوگند در‌ موضوع مربوط 55
۴-۲-۱-۴-۱- قـلمروی سـوگند استظهاری 55
۴-۲-۱-۴-۲- سوگند ضمیمۀ بینۀ‌ ناقص‌(تکمیلی) 56
۴-۲-۱-۴-۳- سوگند منضم به‌ اقرار خـوانده 57
۴-۲-۲- شرط‌ موضوع‌ دعوا‌:انتساب‌ موضوع به کسی‌ که‌ قسم متوجه اوست 57
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 60
نتیجه گیری 60
منابع و ماخذ 62

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.