بررسی حقوقی ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

بررسی حقوقی ضررهای جمعی در مسئولیت مدنی

بررسی-حقوقی-ضررهای-جمعی-در-مسئولیت-مدنینوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه

«ضرر
جمعي» اصطلاحي است كه به تازگي در حقوق ايران ورود پیداکرده. اين عبارت
درمقابل ضرر شخصي قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زيان مادي يا معنوي به شخص و
يا اشخاص محصور، محدود و معيني برساند، ضرري كه وارد مي‌شود، «ضرر شخصي»
محسوب مي‌گردد و چنانچه مقصود از مطالبه‌، جبران زيان شخصي باشد، مطابق
قواعد عمومي مسئولیت مدنی به آن رسیدگی مي‌شود. اما «ضرر جمعي» جماعت كثيري
را هدف زيان (معنوي يا مادي) قرار مي‌دهد. در ضرر جمعي، زیان به عده‌اي از
افراد جامعه يا كل افراد جامعه و يا گروهي از آنان كه عضو تشكل‌ها، احزاب،
سنديكاها، اتحاديه‌ها، … هستند، وارد می شود؛ بر اين مبنا مي‌توان ضرر
جمعي را به «ضرر جمعي اشخاص متشكل» و «ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل» تقسيم
نمود. در مورد اول، ضرر به تشكل‌هايي وارد مي‌آيد كه داراي شخصيت حقوقي‌اند
و قسم دوم زیان به جمعيت‌هايي می رسد كه داراي شخصيت حقوقي نيستند، زيان .
حقوق ايران تاکنون قوانين خاصي راجع به جبران این دسته از زيان‌ها تصويب
نكرده و در رويه قضايي هم آراء قابل اعتنايي كه بتواند مبناي مطالبه و
جبران اين‌گونه زيان‌ها قرار گیرد، به چشم نمي‌خورد. حال آنكه ضرر جمعي،
ضرري است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقي است. بنابراین،
نياز به وضع قوانيني روزآمد و کارآمددارد كه بتواند جوابگوي نيازهاي کنونی
جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف- بيان مسأله 2
ب ضرورت تحقيق 2
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
د–نوآوري در تحقيق 3
ه- اهداف مشخص تحقيق 3
و – در صورت داشتن هدف كاربردي، نام بهره‏وران 3
ز- سؤالات اصلی تحقیق 4
ح- فرضيه‏هاي تحقیق 4
ط-روش شناسی تحقیق 4
فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان
مبحث اول- مسئولیت مدنی 7
بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی 8
بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی 8
بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی 9
الف- وجوه مشترک 9
ب- وجوه افتراق 10
بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری 10
الف- وجوه اشتراک 11
ب- وجوه افتراق 11
مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی 12
گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی 13
گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد 13
مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی 14
گفتار اول- نظریۀ تقصیر 14
گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 14
گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق 15
مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی 16
گفتار اول – وجود ضرر 16
بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت 18
الف- ضرر مادی 18
۱- ضرر به عین 18
۲- ضرر به منفعت 18
۲-۱-فوت منفعت 19
۲-۲-عدم النفع 20
۲-۳- تفویت منفعت 21
۲- ۴- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت 21
۲-۵- فرصت های از دست رفته 22
ب- ضرر معنوی 23
۱- مفهوم زیان معنوی 23
۲ – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی 24
۳- مصادیق خسارت های معنوی 26
۳-۱- صدمات جسمی و جانی 26
۳-۲- تضییع حقوق مالکیت فکری 27
۳-۲-۱- مفهوم مالکیت فکری 27
۳-۲-۲- انواع حقوق مالکیت معنوی 28
۳-۲-۲-۱-مالکیت صنعتی 29
۳-۲-۲-۲- مالیکت ادبی- هنری 29
۳-۲-۳- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران 30
۳-۲-۴- نقص های قانونی 30
بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده 31
الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی 31
ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی 32
۱- مفهوم شخص حقوقي 32
۲- قواعد مشترك اشخاص حقوقي 32
۲-۱- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی 32
۲-۲- اصل صلاحیت منحصر و تخصص 33
۲-۳- اصل حاكميت قانون 34
۳- اقسام اشخاص حقوقي 34
۳-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومي 34
۳-۲- اشخاص حقوقي حقوق خصوصي 35
۳-۲-۱- شركت‌هاي تجاري 35
۳-۲-۲- مؤسسات غيرتجاري 36
۳-۲-۳- موقوفات 37
۳-۲-۳-۱- وقف عام 38
۳-۲-۳-۲- وقف خاص 38
۴- حقوق و تكاليف اشخاص حقوقي 38
۵- مسئوليت مدني اشخاص حقوقي 39
۶- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي 40
۶-۱- نظريه پذیرش مسئولیت كيفري اشخاص حقوقي 40
۶-۲-نظريه عدم مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي 41
۶-۳- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق ساير كشورها 42
۶-۴- مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در حقوق موضوعه ايران 43
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44
الف- ضرر شخصي 44
ب- ضرر جمعی 45
بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه 46
گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار 50
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار 50
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار 50
گفتار سوم- احراز رابطه سببیت 51
بند اول- نظریه برابری اسباب 52
بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب 53
بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی 54
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه 55
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر 56
فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
مبحث اول- ضرر جمعي و مبانی آن 59
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعي 59
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی 62
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعي و ضرر شخصي 64
بند اول- وجوه اشتراک 64
بند دوم- وجوه تمایز 64
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی 66
بند اول-مفهوم معاصر حق 67
الف-نسل اول حق‌ها 67
ب-نسل دوم حق‌ها 68
ج-نسل سوم حق‌ها 69
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی 69
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهای جمعی 74
گفتار اول- ضرر جمعي اشخاص غيرمتشكل 75
بند اول- ضرر معنوي به اشخاص غیرمتشکل 75
بند دوم- ضرر مادي به اشخاص غیر متشکل 76
گفتار دوم- ضرر جمعي اشخاص متشكل 77
گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی 77
بند اول-ضررهای زیست- محیطی 77
الف-زمينه اجتماعي تحقق حق بر محیط‌زیست 79
ب-نقد نظريه جمعي بودن حق بر محیط‌زیست 81
۱-گستردگي صاحبان حقوق 81
۲-گستردگي موضوع 81
۳-نفي تعلق حق بر جامعه 82
۴-تضعيف حقوق بشر 82
ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست 83
۱-مقتضيات زندگي مدرن و حق‌هاي جديد 83
۲-مفهوم حقوقي جامعه و فرد 83
۳-شكل‌گيري مؤلفه‌هاي جديد حق بر محیط‌زیست 84
بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران 85
الف- تخريب محیط زیست 85
۱- مفهوم جرم تخریب: 85
۲- عنصر مادی جرم تخریب 86
ب- شكار و صيد غیرقانونی 87
ج-تخريب جنگل‌ها، درختان و مراتع 89
د-خرابكاري در وسائل و تأسيسات مورد استفاده عمومي 90
هـ-اقدامات عليه بهداشت عمومي 91
و-تخريب اموال تاريخي و فرهنگي 92
بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی 93
الف-آزادي تجمع و تظاهرات 93
ب-آزادي تشكل 94
ج-تشكل هاي خاص 94
د-آزادي فكري 94
هـ-آزادي اطلاعات 95
و- آزادي انديشه و عقيده 96
ز- آزادي بيان 96
گفتار اول- شیوه های جبران 97
بند اول- پرداخت پول 97
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 100
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 102
بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن 102
گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی 102
بند اول- اصل پیشگیری 102
بند دوم- اصل احتياط 102
مبحث چهارم- دعوای جمعی 104
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعواي جمعي 104
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی 104
بند اول- خواهان در دعواي جمعي 110
الف-در حقوق ایران 110
ب- در اسناد بین المللی 112
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی 116
بند دوم- خوانده دعوای جمعی 117
گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی 119
بند اول- حقوق امریکا 120
بند دوم- حقوق انگلستان 120
بند سوم- حقوق فرانسه 120
بند چهارم- كبك كانادا 124
گفتار چهارم- رويه قضايي حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران 125
فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول:خلاصه فصول 129
گفتار اول: خلاصه فصل اول 129
گفتار دوم- خلاصه فصل دوم 132
مبحث سوم: پیشنهادات 140
منابع و مآخذ 142
چکیده انگلیسی II

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *