بررسی حقوقی خیار شرط در عقد ضمان

بررسی حقوقی خیار شرط در عقد ضمان

بررسی-حقوقی-خیار-شرط-در-عقد-ضماننوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده:

اين
مسئله كه امكان جعل خيار شرط در عقد ضمان وجود دارد يا خير بسيار مورد
اختلاف محققان و فقها قرار گرفته است برخی قائل به جواز اشتراط خيار شرط در
عقد ضمان وبرخی قائل به عدم جواز شده اند. هر یک از قائلین برای اثبات
نظرات خود به دلایلی استناد کرده اند. پس از بررسی و نقد نظريات موافقان
ومخالفان به اين نتيجه رسیدیم که دلايلی كه مخالفان ارائه نموده اند
نميتواند بطور قطع مانع امكان درج خيار شرط در عقد ضمان باشد لیکن درج شرط
خیار در عقد ضمان بر خلاف کتاب و سنت و نیز بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و
با تمسک به عمومات باب شروط و مطابق قاعده «المومنون عند شروطهم» درج خیار
شرط در عقد ضمان نظیر بیشتر عقود دیگر مانعی ندارد. با توجه به اینکه، عقد
ضمان عقدی است قابل اقاله و وضع شرط خیار در هر عقد قابل اقاله ای صحیح می
باشد، امکان وضع شرط خیار از سوی طرفین غیرمنطقی نبوده و صحیح می باشد.

واژگان کلیدی:عقد، ضمان، خیار شرط، آثار، درج خیار شرط، عدم درج خیار شرط

چکیده
مقدمه 2
۱- بیان مسئله 2
۲- علت انتخاب موضوع ۴
۳- ضرورت تحقیق ۴
۴-سوال های تحقیق 5
۵-فرضیه های تحقیق 5
۶-روش تحقیق ۵
۷-ساختار تحقیق 6
فصل اول- مفاهیم کلی ۷
مبحث اول-مفاهیم خیار و شرط ۷
گفتار اول-مفهوم خیار ۷
گفتار دوم-مفهوم شرط ۱۰
الف-مفهوم لغوی شرط ۱۰
ب-مفهوم اصطلاحی شرط 1۱
مبحث دوم-خیار شرط 1۳
گفتار اول-واقعیت خیار 1۴
گفتار دوم- مستندات قاعده بودن خیار شرط 1۶
الف-بنای عقلا 1۶
ب-اجماع 1۷
ج-نصوص عام و خاص 1۷
د-ضرورت اجتماعی ۱۹
مبحث سوم- معنا و مفهوم ضمان و اوصاف و شرايط دين مورد ضمان 2۰
گفتار اول-معنای ضمان 2۱
گفتار دوم-انواع ضمان 2۲
الف-ضمان عقدی 2۲
ب-ضمان قهری 2۵
ج-ضمان معاوضی 2۶
گفتار سوم-شرایط دین و اوصاف مال مورد ضمان ۲۷
الف- شرایط دین مورد ضمان ۲۷
ب- اوصاف مال مورد ضمان ۲۹
۱-مال بودن ۲۹
۲-قابلیت ایفاء توسط دیگری 3۰
۳-مشروع بودن 3۱
۴-معین بودن 3۲
گفتار چهارم-مشخصه های عقد ضمان 3۴
الف-لازم بودن عقد ضمان 3۴
ب-رضایی بودن عقد ضمان 3۵
ج-تبعی بودن عقد ضمان ۳۶
د- قرارداد مدنی بودن ضمان ۳۷
فصل دوم-امکان یا عدم امکان جعل خیار شرط در عقد ضمان ۳۸
مبحث اول-قائلان به جواز اشتراط خیار اشتراط خیار شرط در عقد ضمان 4۱
گفتار اول-دلایل قائلان به جوازاشتراط خیار شرط 4۲
الف-ادعای اجماع 4۲
ب-وجود مقتضی 4۳
ج-عدم المانع ۴۶
د- حق بودن خیار و نه حکم بودن آن ۴۹
ه-استناد به اصل حاکمیت اراده و آزادی قرارداد 5۰
و-امکان اقاله وتسری آن به جعل خیار شرط در عقد ضمان 5۲

مبحث دوم- قائلان به عدم جواز اشتراط خیارشرط در عقد ضمان 5۴
گفتاراول – دلایل قائلان به عدم جوازاشتراط خیار شرط 5۴
الف-منافات داشتن عقد ضمان با مقتضای خیار شرط 5۴
۱-مقتضای خیار شرط در عقد لازم 5۴
۲-تحلیل صحیح نبودن شرط خلاف مقتضای خیار شرط 5۵
ب- منافات داشتن خیار شرط با مقتضای ذات عقد ضمان ۵۷
۱-معنای مقتضای ذات عقد ۵۷
۲- تحليل منافات جعل خيار شرط با مقتضاي ذات عقد ضمان 6۰
ج- ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع 6۱
د)متضمن ابراء بودن ضمان و عدم امكان ورود خيار شرط در ابرا ء 6۴
۱-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء ۶۴
۱-۱-قول به اجماع 6۴
۱-۲-استناد به ماهیت شرط ۶۵
۱-۳-عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع ۶۶
۲_بررسی موضوع در پرتو عقد ضمان ۶۷
ه-لزوم در عقد ضمان حکم است نه حق ۶۷
و-نیازمند بودن اشتغال ذمه به سبب و دلیل ۶۹
ی_جعل خیار شرط در عقد ضمان موجب تعلیق ضمان است 7۲
ن-تجاوز به حق مضمون عنه 73
فصل سوم-آثار خیار شرط و فسخ عقد ضمان 7۶
مبحث اول-فسخ و بررسی آن در پرتو عقد ضمان 7۶
گفتار اول- تعریف فسخ 7۶
گفتار دوم- فسخ ضمان 7۸
مبحث دوم- بررسی آثار استفاده از خیارشرط و فسخ عقد ضمان ۷۹
گفتار اول- آثار استفاده از خیار شرط در ضمان نقل ذمه 81
الف-اثر استفاده از خیار شرط نسبت به ضامن و مضمون له در ضمان نقل ذمه 81
ب-اثر استفاده از خيار شرط نسبت به مضمون عنه در ضمان نقل ذمه 82
گفتار دوم- آثار استفاده از خيار شرط در ضمان ضم ذمه ۸۶
الف)اثر استفاده از خيار شرط نسبت ضامن و مضمون له در ضمان ضم ذمه 8۶
ب)اثر استفاده از خيار شرط نسبت ضامن و مضمون عنه در ضمان ضم ذمه ۸۸
مبحث سوم -آثار استفاده از خيار شرط بر وضعيت دارايی طرفين 9۰
نتیجه گیری و پیشنهادها 9۴
فهرست منابع و ماخذ 9۷

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.