بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه

بررسی-تطبیقی-حضانت-اطفال-در-حقوق-ایران-و-فرانسهنوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چكیده
حضانت
نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به
نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله
حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر
زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن
قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و براي
دختر تا ۷ سال شايسته تر است. در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت
ابويني» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز
در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر
چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت،
حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه
ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به
فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود. نگارنده در اين تحقیق
که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و
تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه،
بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي
كرده، نتايجي را ارائه نمايد.
واژگان كليدي: حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني
فهرست مطالب
چكیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 3
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
۱-۳- اهداف تحقیق 4
۱-۳-۱- هدف کلی 4
۱-۳-۲- اهداف جزئی 5
۱-۴- سؤالات تحقیق 5
۱-۵- فرضیات تحقیق 6
۱-۶- روش تحقیق 6
فصل دوم : بررسی مفاهیم عملیاتی و ادبیات تحقیق 7
۲-۱- حضانت در لغت و اصطلاح 7
۲-۲- معنای حضانت در قانون مدنی ایران و قانون حمایت خانواده 8
۲-۲-۱- جنبه حقی و تکلیفی حضانت 10
۲-۳- بررسی قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ 11
۲-۳-۱- واجدین شرایط حق حضانت 11
۲-۳-۲- رجحان تکلیف بودن حضانت بر حق بودن آن 11
۲-۴- تفاوت حضانت با ولایت 12
فصل سوم : بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه 13
۳-۱- حضانت طفل در حقوق فرانسه 13
۳-۲- ولايت در حضانت طفل و ولايت بر نگهداري اموال او در حقوق فرانسه 13
۳-۳-تعريف علماي حقوق و فقه اماميه از حضانت در حقوق ایران 13
۳-۴- حضانت حق است يا تكليف والدين 15
۳-۵- اعراض از حق حضانت 18
۳-۶- حق تقدم پدر و مادر در حضانت 18
۳-۷- حضانت طفل در صورت جدايي ابوين يا فوت آنها 19
۳-۸- موانع يا موارد سقوط حق حضانت در حقوق تطبیقی ایران و فرانسه 20
فصل چهارم : بررسی آثار و شرایط حضانت در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 27
۴-۱- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون حمایت خانواده 27
۴-۱-۱- دستور موقت پیرامون حضانت 28
۴-۱-۲- غیر علنی بودن رسیدگی به دعوای حضانت 28
۴-۲- آیین رسیدگی به دعوای حضانت در قانون مدني 28
۴-۲-۱- ترتيب رسيدگي 29
۴-۲-۲- تکلیفی برای پدر و مادر 31
۴-۳- شرایط حضانت فرزند پسر یا دختر 32
۴-۴- موانع اجرای حق حضانت 33
۴-۵- نظريات اداره حقوقي در خصوص حق حضانت 33
۴-۶- شرایط تغییر حضانت 36
۴-۷- شرایط اخذ حضانت در قانون مدنی 36
۴-۸- سلب حضانت 38
۴-۹- دعوی سلب حضانت 40
۴-۹-۱- اركان دعوي 40
۴-۹-۲- مراحل دادرسي 41
۴-۱۰- نوآوری های حضانت در قانون جدید مصوب سال ۹۲ 44
۴-۱۰-۱- تصمیم گیری فوری در خصوص حضانت کودکان 45
۴-۱۰-۲- خودداری از اجرای رأی دادگاه 45
۴-۱۰-۳- تجدیدنظر در تصمیمات مربوط به حضانت 45
۴-۱۰-۴- جابه جایی کودک 46
۴-۱۰-۵- مصلحت کودک در اولویت است 46
۴-۱۱- نمونه برگ های حضانت 47
۴-۱۲- مواد قانونی قانون در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی 50
۴-۱۲-۱- مواد قانونی قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ۱۳۹۱ 50
۴-۱۲-۲- مواد قانونی قانون مدنی 53
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری 58
۵-۱- نتیجه گیری 58
۵-۲- انتقادات 59
۵-۳- پیشنهادات 60
۵-۳-۱- پیشنهادات در باب حقوق حضانت اطفال در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده 60
۵-۳-۲- پيشنهاد اصلاحي نگارنده 60
منابع و ماخذ 62

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.