بررسي ارتباط بين خلاقيت مديران و پويايي در محيط آموزشي

بررسي ارتباط بين خلاقيت مديران و پويايي در محيط آموزشي

بررسي-ارتباط-بين-خلاقيت-مديران-و-پويايي-در-محيط-آموزشي

عنوان مقاله : بررسي ارتباط بين خلاقيت مديران و پويايي در محيط آموزشي

قالب بندي : Word

قيمت :5000

شرح مختصر : هر محيط آموزشي داراي جوي است که ممکن است آن محيط را سرد، خشک، غيرقابل اعتماد، ترس‌آور و يا گرم، صميمي، قابل انعطاف و حمايت کننده سازد.هرچه جو سازمان مثبت‌تر باشد، برقراري ارتباط و روابط انساني آسان‌تر خواهد بود.بالعکس جوهاي بسته، ترس‌آور و يا منفي سبب بي‌اعتمادي، جدايي و نفرت افراد از هم مي‌‌شود.محيط زندگي انسان نقشي اساسي در احساس خوشبختي و يا تيره بختي او دارد. اگر محيطي بتواند به فرد اعتماد به نفس بدهد و بروز استعدادها و احساسات او را ممکن سازد و در نهايت بتواند زمينه‌هاي دستيابي به نيازهاي فرد را امکان‌پذير سازد، افراد احساس شادي و خوشبختي خواهند کرد. خلاقيت موضوعي غريب و نا آشنا نيست که براي وجود آن نياز به استدلال باشد. خلاقيت به عنوان استعدادي قدرتمند در نهاد آدمي از همان دوران کودکي وجود دارد. با اين حال خلاقيت درمراحل ابتدايي زندگي تکامل يافته نيست و به همين دليل نياز به توجه، هدايت و تربيت دارد.اين تحقيق سعي دارد رابطه بين خلاقيت مديران و نشاط محيط آموزشگاهي در مدارس ابتدايي استان سمنان رامورد بررسي قرار دهد . در اين راستا از تئوري گيلفورد -پال تورنس و تعريف آرگايل وکراسلند از شادکامي بر اساس پرسشنام? افسردگي بک به عنوان چارچوب نظري تحقيق استفاده مي شود . جامعه آماري اين تحقيق را کليه کارکنان مدارس ابتدايي استان سمنان تشکيل مي دهند که جمعيت نمونه اين پژوهش شامل ??? نفر مي باشد . روش جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه ?? سؤالي خلاقيت و ?? سوالي نشاط مي باشد . روشهاي تجزيه وتحليل با استفاده از آزمونهاي آلفاي کرونباخ ، دوجمله اي، کالماگروف – اسميرنف ، ، يومان ويتني ، کروسکال واليس و ضريب همبستگي کندال تائو b صورت پذيرفت . نتايج آزمون ها به اين قرار است که تمامي مؤلفه هاي خلاقيت منجر به نشاط مي گردند و ???? درصد از نشاط، بوسيله مؤلفه تنوع وانعطاف پذيري صورت مي گيرد. همچنين ضريب همبستگي کل مؤلفه هاي متغير مستقل با متغير وابسته برابر است با ???? که نشان از همبستگي ضعيف کل مؤلفه هاي متغير مستقل با متغير وابسته دارد .

فهرست :

چکيده

مقدمه

مفهوم خلاقيت

مفاهيم مرتبط با خلاقيت

ويژگيهاي شخصيتي افراد خلاق

موانع خلاقيت

فرآيند خلاقيت در مديريت

مفهوم شادي و نشاط

روش تحقيق

مدل مفهومي تحقيق

يافته هاي و فرضيات پژوهش

فرضيات فرعي

بررسي رابطه بين متغيرهاي تحقيق

رابطه بين خلاقيت و نشاط محيط آموزشگاهي

رابطه بين ابتکار و نوآوري و نشاط محيط آموزشگاهي

رابطه بين تنوع و انعطاف پذيري و   نشاط محيط آموزشگاهي

رابطه بين انگيزه و پشتکار و نشاط محيط آموزشگاهي

رابطه بين تحمل و استقامت و نشاط محيط آموزشگاهي

رابطه بين خلاقيت و عاطفه مثبت

رابطه بين خلاقيت و فقدان عاطفه منفي

نتيجه گيري و تفسير نتايج

پيشنهادات علمي و کاربردي

منابع

دانلود فایل

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.